Vítame vás na stránke našej farnosti Raková!

Články

 • Zamyslenie na 16. nedeľu v Cezročnom období: Najlepší podiel Čo môže byť lepšie, ako prijať Ježiša do domu? Odovzdať mu srdce.Abrahám mal odvahu pozvať Boha do svojho stanu: „Pane..., neobíď svojho služobníka" (Gn 18, 3). Vedel, čo je podstatné – byť s Bohom. Navonok sa môže zdať, že Boh bol u neho len na návšteve, ale Abrahám by sa nestal otcom vyvoleného národa, keby nebol s Bohom v úzkom kontakte, keby nemal Boha nejakým spôsobom v srdci. Žil (to znamená, že aj konal) vo viere, že Boh je s ním.Žalmista sa na prebývanie Boha s človekom pozerá z iného zorného uhla: „Pane, kto smie bývať v tvojom stánku?" (Ž15, 1a). Vymenúva niektoré podmienky, ktoré by mal spĺňať človek na to, aby mohol bývať u Boha. Tieto dva pohľady ...
  20. 7. 2019, 10:48 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Zamyslenie na 15. nedeľu v Cezročnom období: Oživené srdce Hľadám slová, ktorými by som vyjadril to, čo pri čítaní dnešných liturgických textov vnímam v hĺbke svojho srdca. Je v ňom dôvera, že napriek svojej biede hriešnika môžem žiť podľa Božieho zákona. Mojžiš to v Knihe Deuteronómium vyjadril takto: „Veď toto prikázanie, ktoré ti dnes dávam... je celkom blízko pri tebe, je v tvojich ústach a v tvojom srdci, a preto ho môžeš zachovať" (30, 11a. 14). Veľmi ma povzbudzuje, keď mi sám Boh vo svojom slove hovorí, že nežiada odo mňa nič, čo by presahovalo moje sily.Dôveru vo mne vzbudzujú tiež Pavlove slová o Kristovi. Skrze neho bolo všetko stvorené, všetko v ňom spočíva (pozri Kol 1, 15 – 20). Aj ja, aj ty, aj všetko, čo sa práve ...
  14. 7. 2019, 2:57 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Sv. omša na Vartovke - Čerchli Prešiel rok a my sme sa opäť stretli na Vartovke v kaplnke zasvätenej Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Pred sv. omšou privítal pán Florek všetkých prítomných a oboznámil nás s vykonanou prácou dobrovoľníkov na tomto mieste - predovšetkým tu pribudla studnička, ktorú pán farár Uskoba po sv. omši posvätil. Voda v nej je pitná a tak sa môžu turisti a okoloidúci v horúcich dňoch ňou osviežiť. Zároveň tu bolo vybudované ohnisko so sedením. Ako tradične po sv. omši nás čakalo občerstvenie v podobe dobrého gulášu, koláčov, kofoly či piva :-)Ktorí ste tam ešte neboli, oplatí sa prísť, je to nenáročná prechádzka a v lone prírody pri kaplnke sa môžeme stíšiť a v modlitbe poďakovať za všetky dobrá, ktoré ...
  8. 7. 2019, 3:30 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Denný tábor pre deti Združenie mladých Laura v spolupráci s farou, pozýva deti od 3.- 8. ročníka na denný tábor, ktorý bude od 22.-26.7.2019 vo fare. Prihlášky po sv. omšiach. Cena 15 Eur. Vyplnené prihlášky prineste do 7. júla (budúca nedeľa).Kto je Laura – Združenie mladých?Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Rozvíja ich schopnosti, potenciál a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému. Deťom a mladým ponúka zmysluplné využitie voľného času aj cez pravidelné stretnutia v rovesníckych skupinách.viac sa dozviete zo stránky: mladez.sk / laura
  29. 6. 2019, 13:02 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Sviatok Kristovho Tela a Krvi - Sviatosť lásky Sviatkom Najsvätejšieho Tela a Krvi prejavujeme úctu Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej.Viera v skutočnú prítomnosť Krista vo Sviatosti Oltárnej bola v 11. a 12. storočí napádaná rozličnými heretickými výhradami. Nemecký kňaz Pleogit, dejepisec 13. storočia mal pochybnosti o Eucharistii ako mnohí nasledovníci bludného učenia. No neustále prosil Boha vrúcnymi modlitbami, aby mu dal nejaké znamenie, ktorým by mohol odohnať každú pochybnosť svojej mysle. A Boh sa nad ním zmiloval! Pleogit absolvoval púť do mesta Bolseno. V kostole sa rozhodol nemecký pútnik slúžiť svätú omšu. „Keď ten nemecký kňaz slúžil sv. omšu a držal konsekrovanú (premenenú) Hostiu vo svojich rukách nad kalichom, Boh ukázal úžasný a obdivuhodný zázrak: zrazu sa tá Hostia ukázala viditeľne ako ...
  29. 6. 2019, 12:41 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • eRko tábor "Príbehy na mori" Naši eRkári pozývajú deti od 2. - 7. ročník na letný tábor do Oravskej Polhory. Tábor bude prebiehať v dňoch 23. - 28. augusta 2019. Suma je 65,- eurPrihlášku odovzdajte aj s peniazmi do 30.6.2019 po sv.omšiach.Raková (Lucka Honiškova/ Martin Gilani)Korcháň (Lucka Kormancova/ Erik Heglas)
  24. 6. 2019, 11:32 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • PUMIN 2019 - púť miništrantov v Šaštíne Odvážny rytierDňa 17 - 18. mája sa konala celoslovenská púť miništrantov v Šastíne, na ktorej sme sa zúčastnili. Tohtoročnou témou PUMINu bolo: 7 útokov, 7 útekov (rytiera). Heslo: "Je tu chlapec, ktorý má päť chlebov a dve ryby a neuteká z boja". Našlo sa nás 16 odvážnych miništrantov, ktorí sme vyrazili v piatok o 14.00 hod. spoločným autobusom z Rakovej. Cesta nám ubiehala veľmi pomaly, pretože počas cesty pristupovali aj  miništranti z iných farnosti, s ktorými sme sa potom v autobuse spoznávali. Do Šaštína sme docestovali večer pred ôsmou hodinou. Po chutnej večeri nás privítali bratia z rehole Pavlínov. Zahrali sme si futbal, stihli sme nočnú svätú omšu a išli sme spať. V sobotu nás čakal bohatý program ...
  15. 6. 2019, 5:49 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Veľká noc v našej farnosti Ďakujeme všetkým, ktorí v akejkoľvek forme prispeli k slávnostnému priebehu slávenia Veľkej noci v našej farnosti :-)A keďže väčšina chlapcov miništrantov bola na veľkonočný pondelok na sv. omšiach ráno, tak pri sv. omši o 10:30 hod. slúžili ako miništranti dievčatá. A treba uznať, že chlapcov zastúpili naozaj dobre :-) Nuž a po sv. omši začala tradičná "kysucká pobožnosť :-)" - šibačky a spev ľudových piesní. 
  22. 4. 2019, 6:32 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Krížová cesta na Veľký piatok Mládež našej farnosti si pre nás na Veľký piatok pripravila krížovú cestu v netradičnom prevedení. Každé zastavenie sme mohli intenzívnejšie vnímať nielen cez zamyslenie, ale aj cez obraz, ktorý vytvorili naši mladí v podobe tieňov. V mene našich farníkov ďakujem všetkým, ktorí si našli čas a nacvičili túto krížovú cestu. Takýmto spôsobom sme mohli hlbšie prežiť tajomstvo utrpenia a obety Ježiša Krista.všetky fotky si môžete pozrieť v týchto albumoch:  foto Veronika , krížová cesta mladých
  28. 4. 2019, 8:49 zverejnil používateľ RKC Farnosť Rakova
 • Poďakovanie V mesiaci marec prebiehala v našej farnosti potravinová zbierka na pomoc pre ľudí žijúcich na východnej Ukrajine. Všetkým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili vyslovujeme v mene otca Michala úprimné ďakujem. Nech vám to Pán odmení.
  7. 4. 2019, 3:12 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
Zobrazujú sa príspevky 1 - 10 zo stránky 81. Zobraziť ďalšie »


Farské oznamy

 • oznamy 21.07.2019.docx   22 kB – 20. 7. 2019, 12:01 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
 • oznamy 14.07.2019.docx   21 kB – 13. 7. 2019, 10:16 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
 • oznamy 07.07.2019.docx   21 kB – 10. 7. 2019, 1:58 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
Zobrazujú sa súbory (počet: 3) zo stránky Oznamy.

Pravidelné aktivity

Katechézy:  
Chvály:   štvrtok, 19:00 - 20:00, farský kostol 
Adorácia:   prvý piatok v mesiaci, hodinu pred večernou sv. omšou
posledný piatok v mesiaci, po sv. omši do 21.00 hod.
Fatimská sobota:   prvá sobota v mesiaci, 16:45, po sv. omši je procesia so sviečkami
Výročná poklona:  
24. apríla, sviatok sv. Juraja
Kontakty

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Raková 
Adresa:   Raková 145 023 51 Raková
IČO:   31905145
Telefón:   0414341222
Email:   rakova.fara@gmail.com
Web:   www.farnostrakova.sk
Farár:   Mgr. Ján Uskoba

Sväté omše


 Raková  Korcháň    U Blažíčka 
 PO     18:00    
 UT  06:30    
 ST  17:00 detská      
 ŠT  07:45    
 PI  18:00  16:20  
 SO  17:30    
 NE  07:30
 09:00
 10:30
 
 09:00  

Poznámky: U Blažička budú sv. omše podľa oznamov (druhú nedeľu v mesiaci o 9:30 hod. a poslednú sobotu o 16:00 hod. Na prvý piatok bude sv. omša aj ráno o 6:30. V prípade pohrebu v dňoch po-štv. vyhlásená sv. omša nebude, bude iba pohrebná a vyhlásený úmysel sa presúva na nedeľu. Úradné hodiny sú pol hod. po sv. omšiach na Rakovej,okrem nedele. Rozpis má informatívny charakter, prípadné zmeny vyhlasujeme vo farských oznamoch.


Spovedanie

Bežný týždeň: Pol hodinu pred každou sv. omšou okrem nedele a prikázaných sviatkov

Prvopiatkový týždeň: Pol hodinu pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou sv. omšou.

Starí a chorí: V prvopiatkovom týždni v piatok dopoludnia.