Ako vybaviť‎ > ‎

Pomazanie chorých, zaopatrovanie, viatikum

Sviatosť pomazania chorých v kostole vysluhujeme  na Lurdskú Pannu Máriu (11. februára), keď si pripomíname Svetový deň chorých. Tým, čo nemôžu prísť do kostola vysluhujeme sviatosť zmierenia na požiadanie v hociktorý čas, podľa dohovoru. Netreba čakať, kým už bude neskoro.

Zaopatrovanie - viatikum 
KKC 1524 Tým, čo opúšťajú tento život,(1392) Cirkev poskytuje okrem pomazania chorých aj Eucharistiu ako viatikum („pokrm na cestu“). Prijatie Kristovho tela a krvi v tejto chvíli prechodu k Otcovi má osobitný význam a dôležitosť. Je semenom večného života a silou vzkriesenia podľa Pánových slov: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“ (Jn 6,54). Eucharistia, sviatosť zosnulého a vzkrieseného Krista, je v tomto prípade sviatosťou prechodu zo smrti do života, z tohto sveta k Otcovi.

KKC 1525 Možno povedať, že podobne ako sviatosti krstu,(1680) birmovania a Eucharistie tvoria jeden celok, ktorý sa volá „sviatosti uvádzania do kresťanského života“, tak sviatosti pokánia, pomazania chorých a Eucharistia ako viatikum sú na konci kresťanského života „sviatosťami, ktoré pripravujú na nebeskú vlasť“ alebo sviatosťami,(2299) ktorými sa končí pozemské putovanie.
(prevzaté z Katechizmu katolíckej Cirkvi)