Články


Diecézna projektová súťaž

uverejnené používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované ]

Bez názvu.jpgMáte dobrý nápad?
Záleží vám na našej farnosti?
Myslíte na duchovné dobro našich detí? 
Chcete mladým pomôcť lepšie tráviť voľný čas alebo sa pripraviť na povolanie?
Túžite žiť vo farnosti ako živé spoločenstvo?
Boli by ste radi, keby aj ďalší ľudia vo vašom okolí viac porozumeli Ježišovmu evanjeliu?
Kladie Vám Duch Svätý na srdce nové impulzy?

 Ak ste si na tieto otázky odpovedali "áno", tak práve vás pozývame zapojiť sa do projektovej súťaže, ktorá je vyhlásená v rámci pastierského listu nášho diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa na misijnú nedeľu 20. októbra 2019. Môžeme takto získať podporu až 500,- eur pre projekt rozvoja našej farnosti. V každej farnosti môže byť podporených i viac projektov.

Termín podávania žiadostí:  20. október - 17. november 2019
Hlasovanie:  2.- 15. december 2019
Realizácia projektov:  1. február - 31. december 2020

Všetky potrebné informácie o podávaní projektov nájdete na tejto stránke: www.granty-dcza.webnode.skPastiersky list otca biskupa na Misijnú nedeľu

uverejnené používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované ]

Milovaní bratia a sestry, povrchná úvaha nad dnešným evanjeliom by nás mohla zaviesť dvomi nesprávnymi smermi. Jedným z nich by bola kritika inštitúcií a ich predstaviteľov, ktorí sa Boha neboja a ľudí nehanbia, napriek tomu, že majú zodpovednosť za osudy ľudí, miest, alebo národov. Druhý nesprávny smer by mohla byť úvaha nad tým, či neodbytnosť bezbrannej vdovy je najlepší spôsob, ako sa domôcť svojho práva. Hoci je vymožiteľnosť práva jedným z podstatných rysov zrelej spoločnosti, Ježišove slová z dnešného evanjelia nás chcú upriamiť ešte na niečo dôležitejšie. Hlavným posolstvom dnešného evanjelia je totiž vytrvalá dôvera v Božiu pomoc.

Takáto dôvera je kľúčová vlastnosť každého učeníka, ktorý je povolaný stať sa
aj misionárom evanjelia. Dobrú zvesť o Božom kráľovstve som neprijal iba preto, aby som si vďaka nej dobre vybudoval svoj život, svoju rodinu, či svoje spoločenstvo. Ani preto, aby som s jej pomocou dosiahol iba svoju osobnú spásu. „To, že prináležíme Bohu ako jeho deti, nikdy nie je len individuálnou záležitosťou". Základnou vlastnosťou Ježišovej dobrej zvesti je, že sa chce šíriť, chce sa dostať k čím viacerým ľuďom. Lebo „každý človek je milovaným synom
a dcérou Nebeského Otca". Mnohí túto zvesť ešte nepočuli, no „Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení, keď spoznajú pravdu a zakúsia jeho milosrdenstvo prostredníctvom Cirkvi" (porov. Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu misií 2019).

Dnes slávime na celom svete vo všetkých katolíckych kostoloch misijnú nedeľu. Je to deň modlitieb za misie a misionárov a deň solidarity, prejavenej finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Tohtoročná misijná nedeľa je o to výnimočnejšia, že pápež František počas celého októbra 2019 pozýva všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca.

Misie v nás vyvolávajú predstavu ďalekej a chudobnej krajiny, kde misionár šíri kresťanstvo a pomáha ľuďom aj v ich chudobe. Mnohí ľudia sú presvedčení, že byť misionárom je úlohou vybraných mužov a žien, ktorí odchádzajú do ďalekých krajín. Žijeme však na Slovensku a misionármi môžeme byť aj tu a teraz. Misia je prinášaním živého Ježiša tam, kde sme. Ak ide misionár do ďalekej krajiny, je potrebná príprava a nadšenie. Misionár potrebuje spoznať ľudí, jazyk, kultúru, zvyky. Musí hovoriť jazykom ľudí, ku ktorým je poslaný, aby mu rozumeli, a hlavne nemôže používať nátlak. To sa vyžaduje aj od každého z nás, ktorí sme prijali krstom poslanie hlásať evanjelium. Misie v nás niekedy vyvolávajú predstavu zbierania peňazí. A hoci aj dnes budeme pozvaní prispieť finančne na misie v Rwande, je treba povedať, že misie neznamenajú peniaze. Sú iba prostriedkom, ako priniesť lásku ľuďom, ktorí sa majú oveľa horšie ako my.

Výnimočným rozmerom tohtoročnej misijnej nedele v našej diecéze je pozvanie, ktoré chcem adresovať každému z vás: Dajme sa spoločne do pohybu ohlasovaním Ježišovej dobrej zvesti. Chcem vám k tomu ponúknuť aj konkrétny nástroj: projektovú súťaž na podporu vašich dobrých nápadov pre posilnenie života vašej farnosti aj celej našej diecézy. Tak, ako pri zahraničných misiách nejde o peniaze, hoci ich spoločne zbierame, ani pri domácej misii nejde o projekty, hoci vás k ich tvorbe pozývam. Dobré nápady, ktoré od dnes môžete celý mesiac tvoriť a predkladať do projektovej súťaže, sú nástrojom, ako vyjadriť našu tvorivosť
a premeniť našu túžbu žiť podľa evanjelia, do konkrétnych skutkov.

Drahí bratia a sestry, my dnes finančne prispejeme na posilnenie ohlasovania evanjelia
v ďalekej Rwande. Aj naša diecéza pre svoju finančnú slabosť prijala v tomto roku pomoc iných diecéz, aby mohla zabezpečiť plnenie svojich základných úloh. Rozhodli sme sa veľkú časť tejto získanej sumy premeniť na podporu pre tých z vás, ktorým horí srdce pre šírenie evanjelia. Lebo v jeho ohlasovaní spočíva hlavná úloha života každej miestnej cirkvi.

Pozývam každého z vás k zamysleniu nad štyrmi otázkami:

• Ako môžeme príťažlivejším spôsobom ohlásiť evanjelium ľuďom, ktorí v našom meste/obci neveria v Ježiša, alebo im je ľahostajný?

• Čo môžeme urobiť pre to, aby viera praktizujúcich kresťanov bola ešte osobnejšia, pevnejšia a radostnejšia?

• Ako môžeme účinnejšie vo farnosti poslúžiť tým, ktorí sú odkázaní na pomoc
a starostlivosť iných?

• Čo môžeme urobiť, aby sme vo farnosti tvorili osobnejšie vzťahy, aby sme si ako Kristovi nasledovníci boli navzájom bližší?

Som si istý, že vás Duch Svätý v tomto uvažovaní privedie ku konkrétnym prejavom ohlasovania a ku skutkom lásky, ktoré budú vynikajúcou účasťou na misijnom poslaní celej cirkvi. Na ich realizáciu môžete získať až 500,- € ako farnosť, ako malé spoločenstvo, či organizácia. Budem vďačný, ak vám aj tieto prostriedky pomôžu byť ešte viac činnými skrze lásku pri ohlasovaní evanjelia v dennom živote. Nech sa táto misia uskutočňuje v našej miestnej cirkvi aj cez projektovú súťaž, ktorú dnes vyhlasujem pre celú diecézu. Nech je prejavom našej otvorenosti na impulzy Ducha Svätého, ktoré sme ochotní počúvať v osobnej
i spoločnej modlitbe. Nech je priestorom zdieľania našej osobnej skúsenosti s mocou Božej lásky a s vytrvalou dôverou v Božiu pomoc, ako ju prejavila chudobná žena z dnešného evanjelia.

Potrebujeme poznať Boha, aby sme mali radosť a ňou získavali iných pre evanjelium. Potrebujeme byť vďační za každého človeka, ktorého stretneme, a je jedno, či je to v zahraničných misiách, alebo doma, v obchode, či na pracovisku. Misionár sa pozerá na druhých ľudí očami lásky, ktorá neprestáva vidieť dobro v každom človeku a každého človeka vidieť ako hodného dobra. Misionár má rád ľudí aj napriek tomu, že ho nevítajú s otvorenou náručou. Misionár prináša radosť, nádej, zmenu, nový závan. Misionár je náročný na seba
a láskavý k iným. Je si vedomý darov, ktoré dostal od Boha, a naplno ich využíva v službe pre druhých. Rád počúva a menej hovorí, je citlivý na drobné služby a pomoc druhému.

Nech je štedrosť, ktorou bola obdarovaná naša diecéza, pozvaním k vašej štedrosti pri dnešnej zbierke pre cirkev v africkej Rwande. Nech toto obdarovanie zároveň pomôže každému z nás "byť misiou”. Lebo "každý pokrstený a pokrstená je misiou”, ako to napísal pápež František v tohtoročnom Posolstve na Svetový deň misií. "Kto miluje, je vždy v pohybe; je hnaný von zo seba, je priťahovaný a priťahuje druhých, daruje sa druhému a buduje vzťahy, plodiace život. Pokiaľ ide o Božiu lásku, nikto nie je neužitočný, či bezvýznamný. Každý z nás je misiou vo svete, pretože každý z nás je plodom Božej lásky".

Spolu so Svätým Otcom Františkom zverme toto poslanie Márii, našej Matke. Práve ona, v zjednotení so svojím Synom, sa už od jeho počatia dala do pohybu a nechala sa úplne vtiahnuť do Ježišovho poslania; toho poslania, ktoré sa pod krížom stalo aj jej poslaním.

S vďakou za vás, každému z vás žehnám Boží pokoj a dobro; váš biskup Tomáš.

Zamyslenie na 29. nedeľu v Cezročnom období: Na čo je dobré Písmo?

uverejnené 19. 10. 2019, 9:44 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 19. 10. 2019, 9:44 ]

Vieš, na čo je dobré Sväté písmo? „Celé Písmo je... užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo" (2 Tim 3, 16 – 17). Kto číta Písmo a riadi sa ním, je pred Bohom dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Veríš tomu? A konáš tak – to znamená, je Sväté písmo tvojím každodenným pokrmom? Prijímaš z neho poučenie, napomenutie, karhanie, povzbudenie a výchovu?

Všimni si dnešné poučenie o modlitbe. Jedno je od Mojžiša, druhé od Krista. Jedno hovorí o modlitbe bez slov, druhé o naliehavej, priam otravnej modlitbe.

Mojžiš pri boji Izraelitov s Amalekitmi nehovorí nijaké slová, len má dvihnuté ruky. Prečo usudzujeme, že sa v srdci modlil? Dvihnuté ruky sú oddávna prejavom modlitbového postoja. Pri liturgii ho Cirkev vyhradila kňazom, ale to neznamená, že ho nemôžeme používať pri iných modlitbách.

Ježiš zas hovorí o vdove, ktorá toľko otravovala sudcu so žiadosťou, aby ju ochránil, že ten nespravodlivý, skorumpovaný človek jej napokon vyhovel. Aby mal od nej pokoj. A dobrý Boh nás nevypočuje, keď to dokázal zlý sudca?

Čo nás učí Písmo z týchto dvoch príbehov? Že k Bohu možno prichádzať aj bez slov. Dôležité je srdce. A že Boha môžeme „otravovať" všetkým, s čím si nevieme rady (ale aj s tým, s čím si rady vieme). Boh je rád, keď na neho zložíme svoje starosti (pozri 1 Pt 5, 7). Lebo vtedy vie, že mu dôverujeme, že sa neusilujeme osamostatniť sa, že nám záleží na spoločenstve s ním. Mimochodom, prečo nie je dobré byť nezávislým na Bohu? Lebo máme nepriateľa a v boji s ním nemáme šancu. Keď sa oddelíme od Boha, skôr či neskôr to bude pre nás znamenať katastrofu...

Tieto myšlienky sú len malou ukážkou toho, ako nás Písmo poúča, napravuje, napomína, vychováva. Ak je teda Písmo taký skvelý návod na perfektný život, prečo ho mnohí kresťania nečítajú? Lebo tomu neveria. Svet ich presvedčil, že je lepšie pozerať bezduché televízne programy, čítať bulvárnu tlač, hľadať pomoc u veštíc a liečiteľov... Písmo nás však v žalme usmerňuje: „Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem" (Ž 121, 2). Komu budeš veriť? Na koho sa spoľahneš? Na toho, čo možno zajtra zomrie, alebo na „Pána, ktorý stvoril nebo i zem"?

Takže aj dnes (a každý deň) sa potrebuješ rozhodnúť: svet alebo Boh. Nedá sa slúžiť dvom pánom. To, ako mnohí kresťania nečítajú Písmo, je jasným dôkazom, že jedného (svet) sa pridŕžajú a druhým (Boh) opovrhujú (pozri Mt 6, 24).

Vyber si.

Misijná nedeľa

uverejnené 17. 10. 2019, 10:30 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 17. 10. 2019, 10:30 ]

20. októbra 2019 slávime na celom svete vo všetkých katolíckych kostoloch misijnú nedeľu. Je to deň modlitieb za misie a misionárov a deň solidarity prejavenej finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Tohtoročná misijná nedeľa je o to výnimočnejšia, že pápež František počas celého októbra 2019 pozýva všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Na Slovensku sa budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie v Rwande.

Motív plagátu k Misijnej nedeli 2019

Na plagáte sa nachádzajú dvaja chlapci Joseph a Silvan z Centra svätého Antona v meste Nyanza, ktoré vedie slovenský misionár v Rwande Vlastimil Chovanec RCJ. „Centrum sa zameriava na starostlivosť o deti – poskytuje im stravu, ubytovanie, lekársku starostlivosť, vzdelávanie a ošatenie. Centrum prijíma a vzdeláva deti z ulice, ktoré často utekajú pred chudobou z domu a usádzajú sa v meste, kde sú vystavené riziku upadnutia do drogovej závislosti a kriminálnej činnosti,“ vysvetľuje misionár Vlastimil Chovanec. Naľavo je Joseph, má 6 rokov a od 3 rokov žil na ulici, spal v kanáloch a pri ceste. Napravo je Silván, ktorý má 10 rokov. Extrémna chudoba ho prinútila žiť na ulici, aby si tam vyžobral jedlo. Obaja nesú vodu k domčeku, kde teraz bývajú. Vodu používajú na umývanie, na čistenie podlahy a na vypratie šatstva, ktoré si perú v sobotu za asistencie vychovávateľky.

Video YouTubeZasvätenie CZŠ J. Palárika Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

uverejnené 14. 10. 2019, 8:24 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 14. 10. 2019, 8:25 ]

V nedeľu 20. októbra pri sv. omši o 10.30 hod. bude CZŠ Jána Palárika zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Všetci ste srdečne pozvaní.

Obrázok 2019-10-14 13:04:38

"Milión detí sa modlí ruženec"

uverejnené 14. 10. 2019, 8:19 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 14. 10. 2019, 8:19 ]

V piatok 18. októbra o 09. 00 hod. pozývame do nášho farského kostola všetky deti ale i dospelých zapojiť sa do celosvetovej modlitebnej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec.   

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi organizuje túto iniciatívu už dlhé roky s cieľom spojiť deti celého sveta v modlitbe.

Tento krát odpovedáme na výzvu pápeža Františka „vyhlásiť stav permanentnej misie" a preto sa budeme modliť ruženec svetla na úmysel svätého otca – za misie a misijné povolania.

Prostredníctvom tejto iniciatívy môžeme hlbšie pochopiť, aká mocná je modlitba posvätného ruženca, keď sa ho modlia predovšetkým deti, aby vyprosili pokoj a jednotu po celom svete.

Slovami sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení."

O ČOM TÁTO AKCIA JE?
Kampaň „Milión detí sa modlí ruženec” chce v tento deň zjednotiť v modlitbe ruženca deti na celom svete a poukázať na to, že spoločná detsky úprimná modlitba má u Boha osobitnú moc vyprosiť svetu mier a je dušou každej misijnej a duchovnej obnovy. Spoločne sa budeme modliť za väčšiu horlivosť pri šírení Kristovho evanjelia, za misie vo svete, osobitne tam, kde sú kresťania prenasledovaní alebo utláčaní, a tiež za nové misijné povolania

Táto kampaň sa zrodila v roku 2005 vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Keď sa raz niekoľko miestnych žien prechádzalo okolo prícestnej kaplnky, uvideli tam skupinku detí modliť sa ruženec. V tej chvíli pocítili mocnú prítomnosť Panny Márie. Jedna z nich si v tom momente spomenula na slová svätého Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.” Od svojho zrodu sa táto modlitebná akcia stala skutočne celosvetovou, doslova „miliónovou”.

Misionárky Služobnice Ducha Svätého na Rakovej

uverejnené 5. 10. 2019, 11:15 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 5. 10. 2019, 11:16 ]

V stredu 2. októbra a vo štvrtok 3. októbra navštívili našu farnosť rehoľné sestry z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého - sestra Zuzana, sestra Viera a sestra Lucia. Počas týchto dvoch dní sa stretli so žiakmi našich Základných škôl a pri detskej sv. omši porozprávali aj nám ostatným farníkom o živote v misiách. Videli sme film o sestre Veronike Terézii Rackovej, ktorá prišla o život počas svojej služby v misii. Zároveň nás povzbudili, aby sme nasledovali výzvu sv. otca Františka v tomto Mimoriadnom misijnom mesiaci. Lebo ako pokrstení sme zároveň aj poslaní.

Viac o tejto kongregácii sa dočítate tu: Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého
Všetky fotky nájdete v tomto albume: misionárky na Rakovej


Pokrstení a poslaní - Mimoriadny misijný mesiac

uverejnené 4. 10. 2019, 11:33 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 4. 10. 2019, 11:34 ]

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí.
Ide aj o celkovú podporu misijného úsilia Cirkvi v duchu dokumentu pápeža Františka Radosť evanjelia. Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení.
Pápež František vyzýva každého, aby prežíval radosť z misie, aby svedčil o evanjeliu v prostredí, kde žije a pracuje. Zároveň sme povolaní, aby sme láskou, konkrétnou pomocou a modlitbou podporovali misionárov, ktorí sa vydali do sveta ohlasovať Krista.
V krste nás Boh pozýva, aby sme kráčali spolu s ním. V našom svedectve, slovách a skutkoch môžu ostatní ľudia objaviť Boha. Je to poslanie každého pokrsteného
Byť poslaní znamená prinášať svetlo, požehnanie, oživenie, uzdravenie a oslobodenie.
Október 2019 má byť začiatkom oživenia evanjelizácie, modlitby a podporou celej Cirkvi. Nie je cieľom sám pre seba, ale prostriedkom na oživenie, obnovenie a opätovné prebudenie misie nie len v misijných krajinách ale aj v Európe aj na Slovensku a aj u nás na Rakovej. Urobme všetko pre to, aby to bol začiatok aktívnej misie a evanjelizácie.

Štyri rozmery misijného mesiaca


Na prianie pápeža Františka majú misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery:
1. Osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby.
2. Svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov.
3. Biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie.
4. Misijná láska ako spoločné úsilie všetkých znamená materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách.


Viac o Mimoriadnom misijnom mesiaci si môžete prečítať na stránke www.misijnediela.skVideo YouTube

Požehnanie kríža u Krištofa

uverejnené 4. 10. 2019, 10:41 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 4. 10. 2019, 10:42 ]

V sobotu 21. septembra sme slávili u Krištofa sv. omšu  s požehnaním kríža, ktorú celebroval kňaz zo Živčákovej vdp. Ľ. Václavek. 

Za fotky ďakujeme Veronike Kuffovej
Všetky fotky nájdete v tomto albume: sv. omša s požehnaním kríža

    

  

Sv. omša v krojoch na sviatok Sedembolestnej Panny Márie

uverejnené 29. 9. 2019, 10:10 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 29. 9. 2019, 10:10 ]

Svätú omšu na sviatok Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska sme i tento rok slávili oblečení v našich ľudových krojoch. Keďže kroje sa už bežne nenosia, bola veru radosť pozerať na takto oblečené ženy, dievčatá, deti a našlo sa aj  zopár odvážnych chlapov. Sv. omšu svojim spevom doprevádzal náš folklórny súbor Rakovanka. Po sv. omši už tradične vytiahol p. farár Janko harmoniku a spolu sme si pred kostolom zaspievali naše ľudové piesne a ponúkli sa "ríbezľovým džúsom" pre dospelých. Zároveň miništranti rozdávali ako pamiatku na tento deň perá s nápisom našej farnosti a kalendáre. Potom nasledovalo fotenie. Ale získať spoločnú fotku bolo veľmi ťažké, nakoľko ľudí v kroji bolo omnoho viac ako minulý rok. A to je dobre. Veríme, že budúci tretí ročník sa k nám pridajú aj tí, čo doteraz váhali a bude nás ešte viac. Pretože je krásne a správne pripomínať si, hoci i týmto spôsobom - oblečením do ľudového kroja, naše korene.

všetky fotky od  Veroniky Škorvánkovej sú v tomto albume - krojová sv. omša
ďalšie foto nájdete tu - krojovaná sv. omša


    

1-10 of 91