Články


Rok Božieho slova

uverejnené 19. 1. 2020, 4:06 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 19. 1. 2020, 4:06 ]

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt rok božieho slovaRok Božieho slova sa na Slovensku začal prvú adventnú nedeľu Pastierskym listom otcov biskupov ako duchovná výzva podnecujúca čítať Sväté písmo viac ako doteraz. Výzva prehlbovať sa v jeho poznaní a v modlitbe s Písmom. Výzva motivovať seba aj naše deti, aby nás Božie slovo osobne oslovilo a sprevádzalo. Prvou adventnou nedeľou sa začal rok Božieho slova a bude trvať do 30. septembra 2020.

 • Katolícke Biblické dielo prináša v rámci roku Božieho slova Komentáre a ďalšie aktivity, projekty, ktoré môžete nájsť na ich stránke: www.kbd.sk
 • v našej farnosti sa môžete zúčastniť stretnutí nad Božím slovom " Zakoreniť sa v Kristovi", každý pondelok po sv. omši v pastoračných priestoroch fary
 • na našej stránke vám i naďalej ponúkame pravidelné nedeľné zamyslenia prevzaté zo stránky www.dcza.sk

Z pastierského listu vyberáme:

Tri podnety pre rok Božieho slova:

1. Tisíc šesťsté výročie smrti svätého Hieronyma, ktorý zasvätil celý svoj život prekladaniu Svätého písma do vtedajšej reči ľudu – do latinčiny. Svojím prekladom chcel sprístupniť Božie slovo všetkým ľuďom. Preto sa jeho preklad nazýva Vulgáta – čiže „všeobecne rozšírený“.

2. Päťdesiate výročie Katolíckej biblickej federácie. Biblická federácia vznikla z iniciatívy pápeža Pavla VI. v roku 1969. V súčasnosti má viac ako 300 riadnych členov.  Riadnym členom vo federácii je aj Slovensko, a to cez Katolícke biblické dielo. Poslaním federácie je šírenie Svätého písma. Prezident federácie, filipínsky kardinál Luis Antonio Gokim Tagle navrhol, aby sa od  Prvej adventnej nedele až do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra. 2020) v jednotlivých krajinách slávil Rok Božieho slova – a Konferencia biskupov Slovenska tento návrh prijala.

3. Apoštolský list Svätého Otca Františka „Aperuit illis“ – „Otvoril im myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). V tomto liste pápež vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova. Povzbudzuje nás, aby sme sa oň viac zaujímali. A napokon ustanovuje tretiu nedeľu Cezročného obdobia ako „Nedeľu Božieho slova“ – najbližšia bude 26. januára.


Chceme vás preto, milí bratia a sestry, – zvlášť v tomto Roku Božieho slova – pozvať na časté stretnutie so živým Kristovým slovom v Cirkvi a to v rámci každej svätej omše. Prosíme vás, aby ste sa zúčastňovali na liturgii a so záujmom počúvali Božie slovo, ktoré zaznieva tak z textov Svätého písma, ako aj z hlásania vysvätených služobníkov Cirkvi. Všetci sa snažme o to, aby sme sa pri bohoslužbe slova dali osloviť Kristom Pánom a boli sme ochotní podľa jeho slova meniť naše zmýšľanie i naše skutky.

Rok Božieho slova je vítanou príležitosťou prehlbovať náš záujem o Sväté písmo. Napríklad jeho čítaním v kruhu rodiny v rámci osobnej modlitby vzdelávaním sa v chápaní obsahu Písmajeho štúdiom, pochopiteľne formou takej odbornej literatúry, ktorá má cirkevné schválenie –, vytváraním biblických krúžkov vo farnostiach či na školách. 

Zamyslenie na 2. nedeľu v Cezročnom období: Vydávam svedectvo

uverejnené 19. 1. 2020, 3:02 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 19. 1. 2020, 3:03 ]

„Vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn" (Jn 1, 34). Ján presne vedel, načo žije – mal vydať svedectvo, keď spozná, kto je mesiáš. A keď uvidel Ježiša, nezaváhal. Vyznal: „Toto je Boží Syn."

Je zvláštne, že ako málo ľudí na toto Jánovo svedectvo zareagovalo. Podľa evanjelií vlastne len Ondrej a Ján. Bolo Jánovo svedectvo také slabé? Alebo „hluchota" ľudí okolo neho taká veľká, že síce počuli, ale nie srdcom?

Každý pokrstený, každý, kto sa stretol s Ježišom a podriadil mu svoj život, žije nato, aby o tom vydal svedectvo. Možno ho vydávame už roky, no odozva je biedna, takmer žiadna. Znamená to, že naše svedectvo je také slabé? Alebo že je taká veľká „hluchota" ľudí okolo nás?

Asi platí oboje. Ale nech nás to neodradí. Naša úloha sa nemení bez ohľadu na to, aké sú výsledky. Teším sa na večnosť, keď raz uvidím ľudí, ktorí mi povedia: „Tvoj úsmev, tvoje potešujúce slová, tvoj plač, tvoje volanie... mi pomohli stretnúť Ježiša a uveriť mu." A to isté budem môcť povedať mnohým z tých, ktorí sa nejako dotkli môjho života.

Čo mám urobiť, aby som to vo večnosti – a s niektorými ľuďmi už tu na zemi – mohol zažiť? Odpoveď som našiel v prvej vete Pavlovho Prvého listu Korinťanom. Ak si dnes pri svätej omši pozorne počúval, Pavol v tej jednej vete štyri razy spomína Ježiša Krista, Pána. Celý Pavlov život sa točil okolo Ježiša. Keď si čítam jeho listy, vnímam, ako je Kristus pre neho všetkým: „Vo mne žije Kristus" (Gal 2, 20).

Možno si povieš: „Hej, veď bol apoštol, nemal iné na práci." Ale nie je to tak. Pavol bol výrobca stanov a tvrdo pracoval vlastnými rukami, aby nebol nikomu na ťarchu (pozri napríklad Sk 18, 3; 1 Sol 2, 9; 2 Sol 3, 8). Vedel, čo znamená zarábať si na živobytie. Ale to neznamenalo, že Ježiš bol pre neho dôležitý len vtedy, keď ho priamo ohlasoval. Ježiš totiž bol jeho životom.

Takže ak si myslíš, že tvoje svedectvo je slabé, skontroluj svoj vzťah s Ježišom. Je pre teba prvý vždy a vo všetkom? Ak nie, to sa dá pomerne ľahko napraviť. Pokánie ako prvý krok, potom každodenné úsilie všetko robiť s Ježišom, hovoriť všetko s Ježišom, svoje myšlienky vždy konzultovať s Ježišom...

Ak je však problémom „hluchota" ľudí okolo nás, tak môžeme „zvýšiť hlas" – napríklad tým, že začneme robiť zázraky. Nepozdáva sa ti to? Ježiš povedal: „Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi" (Jn 4, 12 – 13). Pavol zas ukazuje cestu duchovných darov – prečítaj si 14. kapitolu Prvého listu Korinťanom, kde hovorí, že máme dychtiť po duchovných daroch (v. 1). A modli sa za ľudí okolo seba (pozri Kol 4, 3), aby ich Boh uzdravil z duchovnej hluchoty.

Čaká nás veľa práce. Na každý deň. „Toto je Boží Syn." Som Ježišovým svedkom.

prevzaté zo stránky: www.dcza.sk

Benefičný koncert

uverejnené 11. 1. 2020, 12:08 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 11. 1. 2020, 12:08 ]

Ako každý rok i tento sme s radosťou očakávali vianočný koncert nášho chrámového zboru Gaudium, ktorý vedie naša organistka Zuzka Golisová. Konal sa 5. januára a ako uviedol M. Golis, tento koncert bol v niečom výnimočný. Po prvý krát to bol "Benefičný koncert pre Klárku", dievčatko z Rakovej s vážnou zdravotnou diagnózou. A ďalšou výnimočnosťou bolo, že po prvý krát sme si na koncerte mohli vypočuť okrem nášho zboru aj deti z našej farnosti
Na koncerte zazneli nádherné nám známe vianočné piesne ale aj zopár noviniek. Sólovo sa predstavili Alexandra Hlušková, Martin Koza, Mária Pohančeníková a Zuzka Golisová + deti :-)
Program spestrili dvoma piesňami aj deti zo ZŠ M. Mravca pod vedením M. Pohančeníkovej. 
Nuž na záver už len môžeme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, aby tento koncert bol (od techniky, cez ozvučenie, osvetlenie, výzdobu....), všetkým účinkujúcim, ale najmä Pánu Bohu za dar hlasu, dar zdravia ale i myšlienku spojiť to krásne s dobrým, užitočným. Milá Klárka držíme ti palce a prajeme veľa síl do boja s chorobou.

Hudobne náš zbor doprevádzali:
sláčikové kvarteto - I. Kubiš, A. Pohančenik, M. Kunáková, P. Šalaj
flauta a perkusie - A. Jarabicová
flauta - L. Glamošová
klavír - L. Ščúriková
el. gitara - M. Koza
gitara - J. Uskoba

Za fotky ďakujeme V. Kuffovej, V. Škorvánkovej a P. Špitovi

všetky foto nájdete v týchto albumoch
foto - V. Kuffová, V. Škorvánková - Benefičný koncert pre Klárku
foto - P. Špita - Benefičný koncert      

     

          

          

Dobrá novina v našej farnosti

uverejnené 5. 1. 2020, 3:18 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 5. 1. 2020, 3:32 ]

Tento rok (2019) sa koledovanie v našej farnosti uskutočnilo netradičným spôsobom. Keďže sa prihlásilo menej detí a vytvorenie viacerých skupiniek nebolo možné, koledovalo sa po sv. omšiach v kostole na Rakovej i na Korcháni. Napriek tomu sme i tento rok prispeli na projekty Dobrej noviny krásnou sumou 5773,40 eur a 345 kč. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli, tým, ktorí pripravovali deti a samozrejme aj deťom, ktoré boli ochotné ísť koledovať a týmto sa rozhodli pomôcť chudobnejším deťom.

Pre koho sme koledovali?
V jubilejnom 25. ročníku s témou Buďme požehnaní(m) predstavuje Dobrá novina dlhoročnú spoluprácu s Katolíckou diecézou Lodwar, ktorá sa nachádza na severe Kene. Svojimi rozmanitými pastoračnými a rozvojovými programami sa stará o dušu aj telo obyvateľov Turkany. Okrem aktivít Caritas Lodwar podporí Dobrá novina z výťažku zbierky aj ďalšie rozvojové projekty pre ľudí v núdzi v ďalších krajinách.

viac o dobrej novine a ich projektoch, aj o Turkane si prečítajte na stránke www.dobranovina.sk


  

Jasličková Korcháň

uverejnené 26. 12. 2019, 7:36 používateľom Božka Bzdilíková

K sviatku Narodenia Krista Pána patrí aj jasličková pobožnosť. Na Korcháni ju zahrali deti z CVČ Raková. Ďakujeme :-)

všetky fotky nájdete v tomto albume: jasličková korcháň 2019


Jasličková Raková

uverejnené 26. 12. 2019, 7:23 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 26. 12. 2019, 7:24 ]

Na sviatok narodenia Krista Pána si pripravili deti z Rakovej spolu s našim p. farárom jasličkovú pobožnosť. 

Za fotky ďakujeme Veronike Kuffovej a Veronike Škorvánkovej.
všetky foto nájdete v tomto albume: jasličková pobožnosť 2019

Koledníci z Ukrajiny

uverejnené 26. 12. 2019, 7:14 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 26. 12. 2019, 7:15 ]

Tento rok navštívili našu farnosť i koledníci z Ukrajiny, ktorí nám na sviatok sv. Štefana po sv. omšiach zaspievali a zakoledovali a takto sa spolu s otcom Michalom poďakovali za Mikulášske balíčky. 

   

  
Výsledky hlasovania Diecéznej projektovej súťaže

uverejnené 22. 12. 2019, 3:59 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 22. 12. 2019, 4:00 ]

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do hlasovania a podporili tak naše projekty. Vďaka vašim hlasom sa budú tieto projekty v našej farnosti realizovať.

Hudbou k Bohu 
 • predkladateľ: CZŠ Raková
 • počet hlasov: 149 hlasov
 • celkové poradie: 29 miesto
 • podpora: 450,- eur

Kniha ako pomocník duchovného rastu
 • predkladateľ: M. Škripková, Ľ. Hrubá, J. Kováčiková
 • počet hlasov:115 hlasov
 • umiestnenie: 40 miesto
 • podpora: 500,- eur
Zoznam všetkých podporených projektov si môžete pozrieť na stránke : granty-dcza.sk

Adventná duchovná obnova

uverejnené 15. 12. 2019, 11:18 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 15. 12. 2019, 11:19 ]

Počas tohto adventu prebiehala v našej farnosti v dňoch 6. - 8. decembra duchovná obnova. V rámci svätých omší sa nám prihováral kňaz a misionár zo Spoločnosti kňazov Mariánov od Nepoškvrneného počatia Panny  Márie páter Emil Gallo. Na pomoc si  priniesol obraz ikonu Panny Márie, ktorú nám počas svojich príhovoroch postupne približoval. V sobotu po sv. omši nám cez prezentáciu porozprával o Vietname, o živote katolíckej Cirkvi v tejto krajine a tiež o pôsobení ich komunity tam. 

viac o reholi Mariánov si môžete prečítať tu: Spoločnosť kňazov Mariánov   
Katarínska zábava

uverejnené 15. 12. 2019, 6:07 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 15. 12. 2019, 6:07 ]

Dňa 29.11.2019 sa konal v našej farnosti už 3. ročník Katarínskej zábavy, ktorú organizuje farnosť Raková a CZŠ J. Palárika. Tento rok otvorila Katarínsku zábavu novovzniknutá hudobná skupina nášho pána farára Janka a pedagógov z CZŠ J. Palárika. Predstavili sa nám z ich prvou piesňou a ďalej pokračovali pozvaním aj do prvého tanečného kola. Spestrením programu bola scénka o modernej svätej spovedi, ktorú si nacvičila naša mládež. Ľudia sa tiež veľmi potešili, keď si mohli zaspievať spolu so saxofonistami a harmonikou pri dobrej káve. Zábava pokračovala s DJ-om a všetci sa príjemne zabávali. Okolo polnoci na nás čakala tombola plná zaujímavých cien. Tancovalo sa až do rána. Zábava aj kapely boli úžasné a ďakujeme všetkým tým, ktorí sa na tomto večere podieľali a zorganizovali ho.
Veríme, že budúci rok sa vidíme znova.
(autor článku: Viktória Korchanová)

foto: Veronika Kuffová
všetky fotky nájdete v tomto albume: Katarínska zábava 2019


    


    

    


1-10 of 98