Články‎ > ‎

COVID-24x7: Modlitba od 25.01.2021

uverejnené 27. 1. 2021, 10:46 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 29. 1. 2021, 11:29 používateľom Božka Bzdilíková ]

Otcovia biskupi nás prosia, aby sme, "vedení hodnotami evanjelia boli teraz príkladom jednoty,  trpezlivosti a pokoja," spoločne sa modliac "k Bohu, aby ochraňoval Slovensko." Nenechajme v našej farnosti túto prosbu bez odpovede. Darujme našej krajine a ľuďom v nej zo svojho týždňa hodinu modlitby na tieto úmysly. Môžete sa modliť v kruhu svojej rodiny, alebo sami, obetujúc posvätný ruženec (napríklad tajomstvá svetla) alebo sa modliť vlastnými slovami. Prípadne sa môžete inšpirovať textami, ktoré sme pre vás pripravili. Viac o projekte sa dočítate v tomto článku.

Modlitba v ďalšom týždni obmedzení (od 25.01.)

Milovaný Bože, keď sa dnes prichádzam modliť počas hodiny neobmedzenej modlitby v čase obmedzení, začínam vďakou za človeka, ktorý svoju modlitbovú službu práve končí. Ďakujem ti, že si ho viedol v modlitbe a chránil, keď stál v prvej línii oslavy tvojho svätého mena a zároveň boja proti zlu. Chráň ho a požehnávaj celý týždeň, až kým opäť neprevezme službu v tomto modlitbovom zápase.
R: [: Prichádzame k tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne ti chceme poďakovať. :]
1. Za dni, ktoré nám dávaš, ti ďakujeme. Za všetky plody zeme ti ďakujeme. A tiež za prácu, za radosti života ti ďakujeme. R.
2. Za všetky tvoje slová ti ďakujeme. Lebo si nám dal život, ti ďakujeme. A tiež za Cirkev, ktorá nás spája, ti ďakujeme. R.

Milovaný Bože, zdá sa, že s pandémiou budeme musieť žiť ešte dlho. Ďakujem ti, že máš všetko v rukách. Že sa nemusím báť nasledujúcich dní, mesiacov. Osobitne ti ďakujem za všetkých vedcov, ktorí sa podieľajú na vývoji vakcín. Ďakujem ti, že ich múdrosť je tvojím darom pre celé ľudstvo. 
Nedávno som uvažoval nad tým, aké nesmierne dobro musela priniesť druhá svetová vojna, keď si ju dovolil. Určite ti počas nej krvácalo srdce nad toľkou krutosťou a zlobou, no zároveň verím, že každé jedno zlo si využil na dobro, ktoré to zlo nesmierne presahuje. 
Preto aj v našej situácii pandémie verím, že raz uvidíme všetko dobro, ktoré z nej vzíde a ktoré nesmierne prevýši zlo, ktoré sa s ňou spája. 

Ďakujem ti:
    • za každého zomrelého, lebo si ho určite bral do svojich dlaní, aby sa mohol k tebe privinúť;
    • za každého chorého, lebo určite si s ním v jeho utrpení a si jeho oporou;
    • za každého lekára, lebo ty mu dávaš schopnosť byť pri tých, ktorí potrebuj jeho pomoc;
    • za každého zdravotníka, lebo ty si jeho silou vo vyčerpávajúcich službách;
    • za každého vo vláde, lebo ty mu dávaš silu niesť bremeno rozhodovania;
    • za každého, kto vytrvalo a trpezlivo plní nariadenia, zameranú na záchranu mnohých životov;
    • za tých, ktorí tie nariadenia nerešpektujú, lebo si myslia, že sú múdrejší;
    • za seba, že som tvoj v šťastí i nešťastí, v zdraví i v chorobe...
    • ... pridaj vlastné poďakovania

Krátky komentár k čítaniu:

  • Ako čítanie si dnes zoberme žalm, ktorý pápež František odporúčal modliť sa v Roku milosrdenstva. Niektoré myšlienky tohto žalmu nás môžu zaskočiť – veď sa hovorí o zabíjaní –, ale dôležité je vnímať, že nech ľudia urobia čokoľvek, Pánovo milosrdenstvo dokáže byť väčšie a prevyšuje zlo, ktoré žalmista spomína...
Čítanie z Knihy žalmov (Ž 135)
Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Oslavujte Boha nad bohmi, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Oslavujte Pána nad pánmi, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On jediný koná veľké zázraky, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On múdro stvoril nebesia, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On rozprestrel zem nad vodami, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On stvoril veľké svetlá, lebo jeho milosrdenstvo je večné: slnko, aby panovalo vo dne, lebo jeho milosrdenstvo je večné, mesiac a hviezdy, aby panovali v noci, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On pobil egyptských prvorodencov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On vyviedol Izraela spomedzi nich, lebo jeho milosrdenstvo je večné; mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On rozdelil Červené more na dve časti, lebo jeho milosrdenstvo je večné. A Izraela previedol jeho stredom, lebo jeho milosrdenstvo je večné. V Červenom mori zatopil faraóna i jeho vojsko, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On previedol svoj ľud cez púšť, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On pobil význačných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. A pozabíjal mocných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Sehona, kráľa amorejského, lebo jeho milosrdenstvo je večné; a Oga, kráľa Bášanu,  lebo jeho milosrdenstvo je večné;
a ich krajinu dal za dedičstvo, lebo jeho milosrdenstvo je večné; za dedičstvo Izraelovi, svojmu služobníkovi, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On pamätal na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo je večné. A oslobodil nás od našich nepriateľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On dáva pokrm každému stvoreniu, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Oslavujte Boha nebies, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 
Počuli sme Božie slovo.

Úvod k pokračovaniu modlitbovej služby

  • Druhú časť našej modlitby dnes tvorí pokora. Možno sa nám pri predošlej modlitbe vďaky chvíľami búrila myseľ, keď sme mali ďakovať za našu vládu či iných ľudí, s krokmi a rozhodnutiami ktorých sa možno ťažko zmierujeme. Potrebujeme však hľadať v takých situáciách správny postoj. A určite ním nie je hnev, šomranie či reptanie, poburovanie, prejavy nenávisti či priamo zloby.
  • Preto sa dnes budeme modliť Litánie pokory (kard. Rafael Merry del Val, 1865 – 1930). Treba sa ich modliť pomaly, možno pri každej vete zastať a vyznávať svoje zlyhania, keď sme konali opačne, ako nám Boh ústami autora tejto modlitby odporúča...
Ó, Ježišu, tichý a pokorný srdcom, vyslyš ma!
Od túžby, aby si ma vážili – osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma milovali – osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma ospevovali – osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby si ma ctili – osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma chválili – osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma uprednostňovali pred inými – osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma prosili o radu – osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby mi dávali za pravdu – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že ma pokoria – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že mnou opovrhnú – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že ma odmietnu – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že ma ohovoria – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že upadnem do zabudnutia – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu že ma zosmiešnia – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že budem znášať bezprávie – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že ma budú upodozrievať – osloboď ma, Ježišu.
 
Aby iní boli milovaní viac ako ja – Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!
Aby si iných vážili viac ako mňa – Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!
Aby  iní mohli v očiach sveta rásť, a ja sa umenšovať – Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!
Aby iní mohli byť vo funkcii, a ja odsunutý bokom – Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!
Aby iní mohli byť chválení, a ja nepovšimnutý – Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!
Aby iných mohli vo všetkom predo mnou uprednostňovať – Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!
Aby iní mohli byť svätejší než ja, no aby som sa stal svätým nakoľko len môžem – Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!

Vládca a Pán, stojím na záver svojej modlitbovej služby pred tebou s pokorným srdcom. Uznávam, že často som konal svojvoľne, pyšne, hoci s dobrým úmyslom. Je mi to ľúto a prosím o tvoje milosrdenstvo i o zmenu môjho zmýšľania. Nech sa naučím hľadieť na svet tvojimi očami.
  
Chcel by som vzlietnuť, Pane, do výšin, nad svoje mesto, nad celý svet, nad všetok čas, očistiť si pohľad
a hľadieť na všetko TVOJIMI OČAMI. 
Videl by som vesmír, ľudstvo a dejiny, videl tak, ako vidí Otec. Videl by som v úžasnej premene hmoty, v neustálom vrení života, tvoje veľké telo, ako sa skrze Ducha rodí.
Videl by som, ako sa uskutočňuje večná myšlienka lásky tvojho Otca. Zhrnul by som v tebe všetko, čo je na nebi a na zemi. Videl by som, že dnes, tak ako včera, i nepatrný detail spoluúčinkuje, že každý jedinec má svoje poslanie, i každá ľudská skupina. A každá vec tak isto. Videl by som i túto továreň, i toto kino, počul by som debatu o kolektívnej zmluve, či o kladení kameňa pre obecný vodovod, čítal by som vyhlášku o cenách potravín, videl by som mladých, čo v hlúčikoch idú tancovať, videl by som, ako sa dieťa rodí a starec umiera, videl by som najmenšiu čiastku hmoty i najslabší záblesk života, lásku i nenávisť, hriech i milosť. Dojatý by som pochopil, že pred mojimi očami sa odohráva veľké dobrodružstvo lásky, čo sa začalo na úsvite sveta. 
Videl by som aj dejiny Cirkvi, ktoré sa skončia až v nebi, podľa prisľúbenia, keď po vzkriesení tela zastaneš pred Otcom a povieš: Dokonané je, som Alfa a Omega, Začiatok i Koniec.
Videl by som, ako sa všetko spĺňa, a poznal, že všetko je len jeden pohyb celého ľudstva i celého vesmíru k Najsvätejšej Trojici, v tebe a cez teba, Pane. Pochopil by som, že nič nie je profánne, ani veci, ani ľudia, ani udalosti, že všetko na začiatku posvätil Boh a všetko má znovu posvätiť aj človek,
čo má podobu Boha.
Poznal by som, že aj môj osobný život, ako slabučký dych v spoločnom veľkom tele, je nenahraditeľne cenný v pláne nášho Otca. Na kolenách, Pane, by som obdivoval tajomstvá tohto sveta, ktorý – napriek početným a hrozným stroskotancom hriechu – je neustálym pulzom lásky, smerujúcej k večnej Láske.
Chcel by som vzlietnuť, Pane, do výšin, nad svoje mesto, nad celý svet, nad všetok čas, očistiť si pohľad a hľadieť na všetko TVOJIMI OČAMI. (Michel Quoist, Tvojimi očami)

Úplne za konci ti, milovaný Bože, zo srdca ďakujem za možnosť stráviť túto hodinu s tebou. Ďakujem ti za milosrdenstvo, ktoré si mi preukázal a ktorým aj v tejto chvíli zahŕňaš celý svet. Ďakujem ti za brata či sestru, ktorý teraz po mne preberá túto modlitbovú štafetu. Prosím ťa, naplň a veď ho či ju svojím Svätým Duchom, aby ti náš modlitbový zápas bol milý a prinášal bohaté ovocie. Amen.

Panna Mária, milovaná Matka môjho Pána, tvojmu príhovoru zverujem celý svet. 
Zdravas’, Kráľovná, matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas’. K tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž. Ó, milostivá a nad všetky pobožná, ó, presladká Panna, Matka Božia Mária. 

Text: MK