Otcovia biskupi nás prosia, aby sme, "vedení hodnotami evanjelia boli teraz príkladom jednoty,  trpezlivosti a pokoja," spoločne sa modliac "k Bohu, aby ochraňoval Slovensko." Nenechajme v našej farnosti túto prosbu bez odpovede. Darujte našej krajine a ľuďom v nej zo svojho týždňa hodinu modlitby na tieto úmysly. Môžete sa modliť v kruhu svojej rodiny, alebo sami, obetujúc posvätný ruženec (napríklad tajomstvá svetla) alebo sa modliť vlastnými slovami. Prípadne sa môžete inšpirovať textami, ktoré sme pre vás pripravili.

Námety na modlitbu v rodine

Ak sa modlíte spolu viacerí, jeden z vás nech modlitbu vedie. Časti ktoré má predniesť, označíme v texte písmenom V. Ostatní sú označení písmenom O a ten, kto prednáša texty z Božieho slova, písmenom L. Na stolík prestrite obrus, zapáľte sviečku, položte kríž a knihu Svätého písma. Vyhľadajte si v nej a označte texty, ktoré budete čítať. Ďalšie podnety na modlitbu sú uverejnené na konci príspevku.

Modlitba v treťom týždni obmedzení: Dôvera

Po modlitbe vďačnosti a modlitbe pokánia tento týždeň bude naša modlitba zameraná na dôveru a na rôzne spôsoby, ako ju môžeme prejavovať. Dnes začneme svoju modlitbu piesňou Som tvojou ovečkou (napr. tu www.youtube.com/watch?v=x4DFAZ6YtUQ).

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

V: Otecko, ďakujeme ti, že môžeme k tebe prísť ako deti, plné dôvery. Sme tu dnes pred tebou veľmi pokorení a sklamaní, lebo náš parlament nechválil zákon na pomoc tehotným ženám. Až sa nám v srdci vynára otázka, či vôbec smieme od teba čakať pomoc a záchranu v súčasných okolnostiach pandémie a obmedzení, keď si nevážime počatý život... 
Je nám to ľúto a s nárekom v srdci prosíme o milosrdenstvo. (chvíľa ticha a vyjadrenia ľútosti)
Vieme však, že aj v tejto situácii máš pre nás budúcnosť: 

L: Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša  (29, 11 – 14)
Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás. Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom, dám sa vám nájsť - hovorí Pán -, vrátim vás zo zajatia a zhromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kde som vás roztratil - hovorí Pán -, a vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia.
Počuli sme Božie slovo.

Pieseň z youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6zT8AyfsFmA (z filmu Sestra v akcii) Český preklad tu: https://www.pohodar.com/preklady/HappyDay.htm.

V: Ó, šťastný deň, keď Ježiš zmyl moje hriechy... Práve viera v to, že Boh nás ospravodlivil, nám dovoľuje aj v ťažkej situácii prichádzať k nemu s dôverou a volať tak, ako nás to učí žalmista:

L: Čítanie z Knihy žalmov (Ž 40, 2 – 14. 17 – 18)

Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil.
Vyslyšal môj nárek a vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.
Nohy mi postavil na skalu a kroky mi upevnil.
Do úst mi vložil pieseň novú, chválospev nášmu Bohu.
Mnohí to uvidia a bázeň ich naplní a budú dúfať v Pána.
Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru a nevšíma si pyšných ani náchylných klamať.
Veľa zázrakov si urobil, Pane, Bože môj; a v tvojich zámeroch s nami kto sa ti vyrovná?
Aj keby som ich chcel rozhlásiť a vyrozprávať všetky, toľko ich je, že sa nedajú spočítať.
Obety a dary si nepraješ, lež uši si mi otvoril.
Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia, preto som povedal: „Hľa, prichádzam.
Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu.
A to chcem, Bože môj, hlboko v srdci mám tvoj zákon.“
Ohlasujem tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení; svojim perám hovoriť nebránim, Pane, ty to vieš.
Tvoju spravodlivosť si v srdci neskrývam, rozprávam o tvojej vernosti a o tvojej spáse.
Neskrývam tvoju milosť a pravdu pred veľkým zhromaždením.
Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo, tvoja milosť a tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú.
Zo všetkých strán sa na mňa kopia nespočetné pohromy, opantalo ma toľko hriechov, že nemám o nich prehľadu.
A je ich viac, než mám vlasov na hlave, až mi z toho srdce zamiera.
Pane, ráč ma zachrániť, príď mi čím skôr na pomoc.
No nech jasajú a nech sa v tebe tešia všetci, čo ťa hľadajú. A tí, čo túžia po tvojej pomoci, nech stále hovoria:
„Nech je zvelebený Pán!“ Ja som síce biedny a úbohý, no Pán sa stará o mňa.
Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ, Bože môj, nemeškaj.
Počuli sme Božie slovo.

Spoločné modlitby

V: Patríme medzi tých, ktorí čakali na Pána a on sa k nám sklonil. Vytrhol nás z bahnitého kalu a nohy postavil na skalu. Preto k nemu s dôverou volajme, ako nás k tomu vyzýva žalm: Nech je zvelebený Pán!
  1. L: Milovaný Bože, nevieme si rady s pandémiou, ale vieme, že si náš starostlivý Otec! O: Nech je zvelebený Pán!
  2. L: Láskavý Bože, stretávame sa s toľkou neláskavosťou medzi ľuďmi, šíri sa nenávisť a zloba, tma sa pokúša zakryť naše srdcia, no vieme, že ty si naše svetlo! O: Nech je zvelebený Pán!
  3. L: Starostlivý Bože, mnohokrát v týchto dňoch vnímame, že nech zodpovední urobia čokoľvek, vždy sa na nich hrnú len výčitky, posmech a neprajnosť; no my vieme, že sa o nás staráš aj cez našich lekárov, zdravotnícky personál, politikov, preto s dôverou voláme: O: Nech je zvelebený Pán!
  4. L: Milosrdný Bože, aj v našich srdciach sa neraz kopí posudzovanie, reptanie, akoby sme sa chceli vrátiť do bahna a tmy; no opäť dvíhame svoje srdcia k tebe, opäť chceme vstúpiť do svetla a hľadieť na svet tvojimi očami. O: Nech je zvelebený Pán!
  5. L: Mocný Bože, zloba pekla a sveta nás chce zvábiť na svoju stranu a my sme tomuto vábeniu neraz podľahli. No teraz lámeme okovy zla, ktoré zvierali náš život, utiekame sa k tvojej mocnej pravici a voláme: O: Nech je zvelebený Pán!
  6. L: Nežný Bože, potrebujeme tvoje pohladenie, povzbudenie, tvoju potechu. O: Nech je zvelebený Pán!
V: Nech je zvelebený Pán!Pane Ježišu, v evanjeliu nám hovoríš: „Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať“ (Mk 11, 24). Ďakujeme ti, že všetko, o čo v našich modlitbách prosíme, sme už dostali. Tešíme sa na chvíľu, keď to budeme mať, keď uvidíme naše prosby splnené. Nech je oslávené a požehnané tvoje sväté meno, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. O: Amen.

Ako prejav viery sa pomodlime Vyznanie viery Verím v jedného Boha. (Môžeme aj počúvaním Vyznania viery zo svätej a božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho, ako ho skomponoval Piotr Iljič Čajkovskij: https://www.youtube.com/watch?v=w_3-htU3Egs, od minúty 35:36).

V: Nech je zvelebený Pán!Vo svojej modlitbe pokračujme tichom pred Pánom. Nechajme pritom svoju myseľ „blúdiť“, no pri každej myšlienke, pri každom človeku, pri každej situácii či udalosti, ktorá nám príde na um, nič neriešme, len s dôverou volajme: „Nech je zvelebený Pán!“

Na záver sa pomodlime Teba, Bože, chválime.

Pridáte sa k nám?

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, že sa pridáte. Môžeme sa tak navzájom povzbudzovať. Vytvorili sme na to jednoduchý nástroj. Vyberte si svoj deň a svoju hodinku a overte v tabuľke, či je váš termín voľný. Ak áno, kliknite na vybraný deň a vyplňte formulár. Ak odošlete formulár, vaše prihlásenie je zaevidované. No chvíľu potrvá, kým sa to objaví aj v tabuľke.

Prihlasovacie formuláre: pondelok ■ utorok ■ streda ■ štvrtok ■ piatok ■ sobota ■ nedeľa

Modlitba v prvom týždni obmedzení

V: Nové obdobie plné obmedzení potrebujeme začať vďačnosťou vo viere. Lebo všetko, čo sa vo svete deje, Boh vie použiť pre naše dobro a spásu. Nijaké zlo nie je väčšie ako láska nášho Boha. On je náš Otec! 

Preto prvý týždeň obmedzení prežívajme vo vďačnosti za tento dar. Za dar času, ktorý môžeme venovať milovanému Bohu. Za dar utrpenia, ktorým môžeme pomáhať k záchrane sveta. Dar pokory, ktorým uznávame Božiu zvrchovanosť a svoju podriadenosť. Za dar múdrosti, ktorý, vyznávame, že čo je v očiach sveta múdre, je pred Bohom hlúposťou, čo je silné, je u Boha slabé...

Svoje modlitby začnime modlitbou Otče náš.

Po spoločnej modlitbe pokračuje:

V: Otecko! Milujem ťa. Vlastne chcem len teba... Prijmem všetko z tvojich rúk, všetko čo chceš. Tvoja vôľa... Otecko, prosím o chlieb na dnes, čo mi práve treba. Musím a chcem odpustiť. Tatko, urob, aby som nepodliehal zlu. O: Amen.

Všetci sa chvíľku modlia v tichu.

V: Milosrdný Bože, ty sa zľutúvaš nad svojimi služobníkmi, keď sú v tiesni, a vždy vyslyšíš ich prosby; ďakujeme ti za tvoje dobrodenia a prosíme ťa, chráň nás i naďalej od každého zla, aby sme ti stále slúžili s radostným srdcom. Skrze Krista, nášho Pána. O: Amen.

V: Pozrime sa do dejín spásy, ako sa správali veľkí ľudia viery v časoch najväčšieho ohrozenia. Traja mládenci v ohnivej peci.

Lektor sa postaví a prednesie stať Dan 3, 8 – 45.

L: Čítanie z knihy proroka Daniela

Hneď v tú hodinu prišli chaldejskí mužovia a udali Židov. Vraveli kráľovi Nabuchodonozorovi: „Kráľu, ži naveky! Ty, kráľu, vydal si nariadenie, aby každý človek, ktorý začuje zvuk rohu, flauty, citary, sambuky, harfy, symfónie a rozličných hudobných nástrojov, padol a klaňal sa zlatej soche. Kto by však nepadol a neklaňal by sa, hodia ho do rozpálenej pece. Sú tu však júdski mužovia, ktorých si postavil nad roboty babylonskej provincie, Sidrach, Misach a Abdenago, a títo mužovia, kráľu, opovrhli tvojím nariadením, tvojich bohov si nectia a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklaňajú.“ Nato rozhnevaný a nazlostený Nabuchodonozor rozkázal priviesť Sidracha, Misacha a Abdenaga a hneď ich aj priviedli pred kráľa. Kráľ Nabuchodonozor im povedal: „Je to pravda, Sidrach, Misach a Abdenago, že si nectíte mojich bohov a neklaniate sa zlatej soche, ktorú som postavil? Nuž ste teraz ochotní, v tú hodinu, keď počujete zvuk rohu, flauty, citary, sambuky, harfy, symfónie a rozličných hudobných nástrojov, padnúť a klaňať sa soche, ktorú som urobil? Ak sa nebudete klaňať, v tú hodinu vás hodia do rozpálenej pece a ktorý je to boh, čo vás vytrhne z mojej ruky?“

Sidrach, Misach a Abdenago odpovedali kráľovi Nabuchodonozorovi: „Na toto ti nemusíme nič odpovedať. Či nás náš Boh, ktorého si ctíme, môže vytrhnúť z rozpálenej pece a z tvojich rúk, kráľu, oslobodiť nás, a či nie, vedz, kráľu, že tvojich bohov si nectíme a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklaniame!“ Vtedy Nabuchodonozor skypel zlosťou, tvár sa mu znetvorila pre Sidracha, Misacha a Abdenaga a rozkázal, aby pec rozpálili sedem ráz viac, než ju obyčajne rozpaľovali. A mocným chlapom zo svojho vojska rozkázal, aby Sidracha, Misacha a Abdenaga poviazali a hodili do rozpálenej pece. Tých mužov teda naskutku poviazali a v plášťoch, s turbanmi, v obuvi a v šatách hodili do rozpálenej pece. Pretože kráľov príkaz súril a pec bola príliš rozpálená, plameň ohňa zabil chlapov, ktorí (do nej) hádzali Sidracha, Misacha a Abdenaga. Títo traja mužovia však, Sidrach, Misach a Abdenago, padli poviazaní do rozpálenej pece.

Prechádzali sa uprostred plameňov, chválili Boha a dobrorečili Pánovi. Azariáš však stál a modlil sa. Otvoril uprostred ohňa ústa a hovoril:

„Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, a chválitebný a tvoje meno je slávne naveky. Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil, všetky tvoje diela sú pravdivé, tvoje cesty sú priame a všetky tvoje rozsudky spravodlivé. Vykonal si pravdivé súdy vo všetkom, čo si priviedol na nás a na Jeruzalem, sväté mesto našich otcov, veď si to previedol v pravde a spravodlivosti pre naše hriechy. Lebo sme zhrešili a prestúpili zákon, keď sme odpadli od teba a hrešili vo všetkom; nepočúvali a nezachovávali sme tvoje príkazy, ani sme nerobili, ako si nám prikázal, aby sa nám dobre vodilo. Všetko, čo si na nás priviedol, všetko, čo si nám urobil, urobil si spravodlivým rozsudkom: vydal si nás do rúk zlostných nepriateľov a najpodlejších hriešnikov, nespravodlivému a na celej zemi najhoršiemu kráľovi. Teraz však nemôžeme otvoriť ústa: sme na hanbu a potupu tvojim sluhom a tým, čo ťa ctia.

Pre svoje meno nevydávaj nás na večnosť a nezrušuj svoju zmluvu! A neodnímaj od nás svoje milosrdenstvo pre Abraháma, svojho miláčika, pre Izáka, svojho sluhu, a pre Izraela, svojho svätca, ktorým si prisľúbil, že rozmnožíš ich semä sťa hviezdy na nebi a piesok, čo je na brehu mora.

Pretože sme ostali menší, Pane, ako všetky národy a sme dnes uponížení pre svoje hriechy na celej zemi. Nateraz niet kniežaťa ani proroka, ani vodcu, ani celopalu, ani obety, ani darov, ani kadidla, ani miesta pre prvotiny pred tebou, aby sme našli milosť. Ale so skrúšenou dušou a poníženým duchom nech dosiahneme prijatie!

Ako pri obetách baranov a býkov a desaťtisícov tučných baránkov, takou nech je dnes pred tebou naša obeta, nech je milá tebe, veď nedôjdu hanby tí, ktorí dúfajú v teba! Teraz ťa však nasledujeme celým srdcom, bojíme sa ťa a hľadáme tvoju tvár. Nezahanbuj nás, ale nalož s nami podľa svojej krotkosti a podľa množstva svojho milosrdenstva! A vysloboď nás svojimi zázrakmi, získaj, Pane, slávu svojmu menu! Nech sa hanbia všetci, čo preukazujú zlo tvojim sluhom, nech ich zahanbí všetka tvoja moc a ich sila nech je pošliapaná! Nech vedia, že ty, Pane, si jediný Boh a si slávny po celom zemskom okruhu.“

Nasledujúce verše (Dan 3, 52 – 56), alebo aspoň refrén, môžete zaspievať na spôsob responzória. Nápev (hoci s iným textom) nájdete na youtube.

L: Chvála ti a sláva naveky

O: Chvála ti a sláva naveky

L: Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, chválitebný, slávny a vyvýšený naveky.

O: Chvála ti a sláva naveky

L: Zvelebené je tvoje slávne sväté meno, chválitebné a vyvýšené naveky.

O: Chvála ti a sláva naveky

L: Zvelebený si v chráme svojej svätej slávy, chválitebný a preslávený naveky.

O: Chvála ti a sláva naveky

L: Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva, chválitebný a vyvýšený naveky.

O: Chvála ti a sláva naveky

L: Zvelebený si, čo hľadíš do priepasti a tróniš nad cherubmi, chválitebný a vyvýšený naveky.

O: Chvála ti a sláva naveky

L: Zvelebený si na nebeskej oblohe a chválitebný a slávny naveky.

Teraz sa spolu opäť pomodlite Otče náš. Potom nasleduje uvedenie do čítania z Knihy kroník (2 Krn 20, 1 – 23).

V: Počúvajme, čo urobil kráľ Jozafat, keď mesto ohrozovali Moabčania a Amončania.

L: Čítanie z Druhej knihy kroník

Potom prišli Moabčania, Amončania a s nimi niektorí z Meunejcov do boja proti Jozafatovi. Prišli (ľudia) a oznámili Jozafatovi: „Veľký zástup prišiel proti tebe spoza mora, z Aramejska. Hľa, už sú v Asasontamare!“ To je Engadi. Jozafat sa preľakol. Rozhodol sa obrátiť na Pána a vyhlásil v celom Júdsku pôst. Júdovci sa zhromaždili uprosovať Pána. Aj zo všetkých júdskych miest prišli uprosovať Pána. Jozafat stál v zhromaždení Júdovcov a Jeruzalemčanov v Pánovom dome pred novým nádvorím a hovoril: „Pane, Bože našich otcov, nie ty si Boh na nebi a panovník nad všetkými kráľovstvami národov?! V tvojej ruke je sila a moc a nik sa nemôže k tebe postaviť. A nevyhnal si ty, náš Bože, národy tejto krajiny pred svojím ľudom, Izraelom, a nedal si ju navždy potomkom svojho priateľa Abraháma?! Usadili sa v nej a postavili v nej tebe, tvojmu menu, svätyňu s úmyslom: »Ak doľahne na nás nešťastie, trestajúci meč, mor alebo hlad, postavíme sa pred tento dom a pred tvoju tvár – veď v tomto dome je tvoje meno –, budeme vo svojej úzkosti volať k tebe a ty nás vypočuješ a zachrániš.« A teraz, hľa, Amončania, Moabčania a horali zo Seiru, cez ktorých si Izraelitom nedovolil prejsť, keď vychádzali z egyptskej krajiny, ale vyhli im, aby ich nezničili,hľa, títo sa nám odplácajú, lebo nás prichádzajú vyhnať z tvojho imania, ktoré si dal nám. Bože náš, nebudeš ich súdiť? Veď my nemáme sily proti tomuto veľkému zástupu, ktorý prichádza proti nám, a sami nevieme, čo si počať, ale iba k tebe obraciame svoj zrak.“ A všetci Júdovci stáli pred Pánom, aj ich maličkí, ich ženy a synovia.

Vtedy na Jahaziela, syna Zachariáša, syna Banaiáša, syna Jehiela, syna Mataniáša, levitu z Asafových synov, zostúpil uprostred zhromaždenia Pánov duch a hovoril: „Dávajte pozor, všetci Júdovci a obyvatelia Jeruzalema, i kráľ Jozafat: Toto vám hovorí Pán: Vy sa nebojte a nestrachujte pred týmto veľkým zástupom, lebo ten boj nie je váš, ale Boží! Zajtra tiahnite dolu proti nim! Oni budú vystupovať po svahu Sis. Stretnete ich na kraji údolia, pred rovinou Jeruel. Vašou úlohou nebude bojovať. Pevne sa postavte a pozerajte sa na pomoc, ktorú vám poskytne Pán. Júda a Jeruzalem, nebojte sa a nestrachujte sa! Zajtra im vyjdite naproti a Pán bude s vami!“ Nato sa Jozafat sklonil tvárou na zem a všetci Júdovci a obyvatelia Jeruzalema padli pred Pánom na tvár, aby sa klaňali Pánovi, a leviti z Kaátových synov a z Koreových synov vstali a veľmi veľkým hlasom chválili Pána, Izraelovho Boha.

Včasráno vstali a vyšli na púšť Tekue. Keď vychádzali, Jozafat sa postavil a povedal: „Počúvajte, Júdovci a obyvatelia Jeruzalema! Verte v Pána, svojho Boha, a bude sa vám dariť!“ oradil sa s ľudom a rozhodol, aby Pánovi speváci a oslavovatelia kráčali v posvätnej ozdobe pred ozbrojencami a aby hovorili: „Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“ A v čase, keď začali plesať a oslavovať, obrátil Pán proti Amončanom, Moabčanom a horalom zo Seiru postriežky, ktoré išli proti Júdovi, a porazili ich. Amončania a Moabčania sa totiž postavili proti obyvateľom pohoria Seir, aby ich pobili a vyhubili, a keď boli hotoví s obyvateľmi Seiru, pomáhali si vzájomne sa ničiť.

Opäť pomodlite Otče náš. Potom nasleduje uvededenie do čítania z Apoštola (1 Sol 5, 14 – 23).

V: O vďačnosti ako samozrejmosti pre kresťanov hovorí svätý Pavol. 

L: Čítanie z Prvého listu Solúnčanom

Vyzývame vás, bratia: napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví! Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým! Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!

Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.

Zaspievajte pieseň Ó, láska, nádej spása (JKS 278, všetky tri slohy). Potom sa spolu pomodlite Otče náš. Po ňom nasleduje úkon kajúcnosti.

V: Spytovanie svedomia a vyznanie svojich zlyhaní reptaním, šomraním, hnevom, spoliehaním sa na seba, nehľadaním Božej pomoci... Ako pomôcka nech poslúžia čítané texty Písma, kde môžeme porovnať postoje biblických postáv so svojimi.

Po chvíľke tichého uvažovania...

V: Zmiluj sa nad nami, Pane. O: Lebo sme sa prehrešili proti tebe. 

V: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. O: A daj nám svoju spásu.

V: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. O: Amen.

V: Počúvajme Ježišove slová a prosme o rast našej dôvery nebeskému Otcovi.

Lektor stojac prednesie evanjeliovú stať Lk 12, 22 – 31. 

V: Pán Ježiš hovorí:

Nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako odev. Pozrite sa na havrany: Nesejú, ani nežnú, nemajú ani komoru ani stodolu, a Boh ich živí. A vy ste o koľko viac ako vtáky! A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? Ak teda nemôžete ani to najmenšie, čo sa tak staráte o to ostatné? Pozrite sa na ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka rastlinu, ktorá je dnes na poli a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! Ani vy sa nezháňajte, čo budete jesť alebo čo budete piť, a nebuďte ustarostení! Veď toto všetko zháňajú ľudia tohto sveta. Váš Otec predsa vie, že toto potrebujete. Ale hľadajte jeho kráľovstvo a toto dostanete navyše.

 Nasledujú vaše vlastné prosby o pomoc, formulované s dôverou v lásku Otca.

V: Po každej volajme: Otecko, milujeme ťa a dôverujeme ti.

V: Opäť volajme k Nebeskému Otcovi:

O: Otče náš...

V: Poďakujme Pánovi za Pannu Máriu. Ona sa počatím Božieho Syna ocitla priamo v ohrození života. A predsa dôverovala Božej vôli. Ona dobre vie, čo je to neistá budúcnosť. Môžeme jej dôverovať, že nás bude sprevádzať.

O: Zdravas Mária...

Zakončite piesňou Mária, ochrana (JKS 344).

Modlitba v druhom týždni obmedzení: Pokánie

Komentár

L: Našu modlitbu v tomto týždni začneme tzv. prostráciou. Iste si pamätáte, že obrady Veľkého piatka sa začínajú tým, že kňaz z asistenciou prichádza k oltáru a líha si pred ním tvárou k zemi. Je to nielen znak pokory, ale aj osobitný úkon kajúcnosti – ležím na zemi ako hriešnik, ktorý si nezasluhuje nič iné, len zašliapnuť do zeme. Ale zároveň s veľkou dôverou v milosrdenstvo toho, pred kým sa korím až po zem. Teda pred Bohom. 
S týmto postojom, s myšlienkou na veľkosť našich hriechov a nesmiernosť Božieho milosrdenstva zotrváme tvárou na zemi dosť dlho na to, aby sme cítili nepohodlnosť takéhoto postoja a zároveň jeho oprávnenosť pred Pánom. Potom vstaneme a pomodlíme sa časť z Veľkého kajúceho kánonu svätého Andreja Krétskeho.
Ľahnite si a zotrvajte v prostrácii.  

Z Veľkého kajúceho kánonu svätého Andreja Krétskeho

Po každom verši až po Sláva Otcu si môžete kľaknúť na obe kolená a pokloniť sa tvárou až po zem.
V: Odkiaľ začnem oplakávať skutky svojho biedneho života? Aký počiatok dám terajšiemu náreku, Kriste? Ale ty, ako milosrdný, daruj mi odpustenie hriechov.
V: Choď, úbohá duša, so svojím telom, vyznaj sa Budovateľovi všetkých, ostaň ďaleko od predošlej nerozumnosti a v pokání prines Bohu slzy.
V: Napodobnil som priestupok prvostvoreného Adama a spoznal som sa vyzlečený z Boha, večného kráľovstva a šťastia, kvôli mojim hriechom. 
V: Beda mi, úbohá duša! Prečo si sa pripodobnila prvej Eve? Zle si videla a horko si sa zranila, dotkla si sa stromu a trúfalo si ochutnala nerozumný pokrm.
V: Miesto hmatateľnej Evy pomyslenou Evou sa mi stala vášnivá myšlienka v tele, ktorá sľubuje rozkoš, ale okusuje vždy len horký nápoj.
V: Adam bol právom vyhnaný z raja, lebo nezachoval tvoj jediný príkaz, Spasiteľu. Čo však čaká mňa, ktorý vždy odmietam tvoje slová života?

V: Sláva Otcu i Synu a Svätému Duchu: Nadprirodzená Trojica, tebe sa klaniame ako Jedinosti, zlož zo mňa ťažké bremeno hriechov, a ako milosrdná daruj mi slzy dojatia.
I teraz i vždycky i na veky vekov: Bohorodička, nádej a záštita tých, ktorí ťa ospevujú, zlož zo mňa ťažké bremeno hriechov a ako čistá Vládkyňa ma prijmi, keď sa kajám.

Modlitba

Zo svätej omše Za odpustenie hriechov.
V: Milosrdný Bože, uznávame, že sme zhrešili; preto ťa prosíme, zhliadni na našu pokoru a zľutuj sa nad nami, odpusť nám viny a obdaruj nás svojím pokojom. Skrze Krista, nášho Pána. O: Amen.

Komentár k prvému čítaniu

L: Keď sa vyvolený ľud ocitol v trápení a súžení, Boh v ňom vzbudzoval ľudí, ktorí videli, že mnohé z toho je následkom zlého konania ľudí, neraz celého národa. Preto skôr, ako začali prosiť o záchranu, vyznávali hriechy svoje i ľudu s prosbou o milosrdenstvo a odpustenie. Počujme a privlastnime si modlitbu proroka Daniela.

L: Čítanie z Knihy proroka Daniela (9, 1 – 19)

L: V prvom roku Asuerovho syna Dária z potomstva Médov, ktorý sa stal kráľom nad kráľovstvami Chaldejcov, v prvom roku jeho panovania som ja, Daniel, pochopil z kníh počet rokov, o ktorých hovoril Pán prorokovi Jeremiášovi, že sa totiž má naplniť sedemdesiat rokov, kým bude Jeruzalem v zrúcaninách. I obrátil som tvár k svojmu Pánovi, k Bohu, aby som ho hľadal modlitbou a prosbami s pôstom, vrecovinou a popolom. Modlil som sa teda k Pánovi, svojmu Bohu, a vyznával som sa. I hovoril som: „Prosím, Pane, Bože veľký a hrozný, ktorý zachovávaš zmluvu a milosrdenstvo k tým, čo ťa milujú a zachovávajú tvoje príkazy! Zhrešili sme, konali sme zlo a páchali neprávosť; vzbúrili sme sa a odklonili sme sa od tvojich príkazov a od tvojho práva. Nepočúvali sme na tvojich sluhov, prorokov, ktorí v tvojom mene hovorili našim kráľom, našim kniežatám, našim otcom a celému ľudu krajiny. Tebe, Pane, náleží spravodlivosť, nám však zahanbená tvár, akú ju majú dnes mužovia Júdska, obyvatelia Jeruzalema a všetci Izraeliti, blízki i vzdialení v rozličných krajinách, kde si ich zahnal pre ich nevernosť, ktorou sa proti tebe prehrešili. Nám, Pane, našim kráľom, našim kniežatám a našim otcom, ktorí zhrešili proti tebe, patrí zahanbená tvár. Pánovi, nášmu Bohu, svedčí milosrdenstvo a zľutovanie, pretože sme sa vzbúrili proti nemu a nepočúvali sme hlas Pána, svojho Boha, aby sme kráčali podľa jeho zákonov, ktoré položil pred nás prostredníctvom svojich sluhov prorokov. Celý Izrael prestúpil tvoj zákon a odvrátil sa, aby nepočul tvoj hlas. Nuž padla na nás kliatba a prísaha, napísaná v zákone Božieho sluhu Mojžiša, pretože sme zhrešili proti nemu. Splnil na nás a na našich sudcoch, ktorí nás súdili, slovo, ktoré hovoril: že dopustí na nás veľké nešťastie; veď sa pod celým nebom neprihodilo niečo také, ako sa prihodilo v Jeruzaleme. Ako je napísané v Mojžišovom zákone, zastihlo nás všetko nešťastie a neuprosovali sme tvár Pána, svojho Boha, aby sme sa odvrátili od svojich zločinov a pochopili tvoju vernosť. Pán bedlil nad nešťastím a priviedol ho na nás, pretože Pán, náš Boh, je spravodlivý vo všetkých svojich činoch, ktoré učinil; veď sme nepočúvali jeho hlas. 
Teraz však, Pane, Bože náš, ktorý si vyviedol svoj ľud pevnou rukou z Egypta a po dnešný deň si si urobil meno: zhrešili sme, spáchali sme zlo. Prosím, Pane, nech sa podľa celej tvojej spravodlivosti odvráti tvoj hnev a tvoja prchkosť od tvojho mesta Jeruzalema, od tvojej svätej hory, veď pre naše hriechy a pre zločiny našich otcov je Jeruzalem a tvoj ľud na potupu všetkým, ktorí sú okolo nás. Teraz však, Bože náš, vyslyš modlitbu svojho sluhu a jeho prosby a kvôli sebe samému rozsvieť svoju tvár nad svojou spustošenou svätyňou. Nakloň, Bože, svoje ucho a počuj; otvor svoje oči a pozri na našu opustenosť a na mesto, nad ktorým sa vzýva tvoje meno; veď nie pre svoju spravodlivosť predostierame svoje prosby pred tvoju tvár, ale pre tvoje veľké milosrdenstvo! Vyslyš, Pane, zľutuj sa, Pane, pozoruj a urob, nemeškaj kvôli sebe samému, Bože môj, veď sa vzýva tvoje meno nad tvojím mestom a nad tvojím ľudom!“ 
Ak sa číta v spoločenstve, tak dokončí zvolaním Počuli sme Božie slovo.

Doprajte si chvíľu ticha, naplnenú vyznávaním osobných previnení, zvlášť proti životu – napríklad tu patrí znečisťovanie prírody, nadmerné používanie auta (napríklad v nedeľu na svätú omšu namiesto pešieho putovania do Božieho domu), chemikálií, plastov, hromadenie vecí...

Komentár k druhému čítaniu

L: Problémom našich dní je aj to, že ako veriaci síce očakávame od Boha záchranu, no akosi nám chýba uznanie, že situácia, v ktorej sme sa ocitli, je zapríčinená aj našimi zlyhaniami. Všade prosím o ukončenie pandémie, no takmer nepočuť vyznanie viny a prosbu o odpustenie. Nech nás k zmene v tomto smere vedie postoj Nehemiáša, kráľovho čašníka.

L: Čítanie z Knihy Nehemiáš (1, 1 – 11)
L: V mesiaci kislev, v dvadsiatom roku, keď som bol v hlavnom stane v Súzach, prišiel Chanani, jeden z mojich bratov, a s ním mužovia z Júdska. Spytoval som sa ich na Židov, na ten zvyšok, ktorý zostal zo zajatcov, a tiež na Jeruzalem. „Pozostalci,“ – vraveli mi – „ktorí pozostali zo zajatia, žijú tam v tej provincii vo veľkej sužobe a pohanení. Aj múr Jeruzalema je zborený a jeho brány sú vypálené ohňom.“ 
Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal som a kvílil celé dni, postil a modlil som sa k nebeskému Bohu. Bedákal som: „Prosím, Pane, Bože nebies, veľký, hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a milosrdenstvo voči tým, čo ťa milujú a čo sa pridŕžajú tvojich prikázaní, nech sú tvoje uši pozorné a tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú sa dnes dňom i nocou modlím k tebe za Izraelových synov, tvojich služobníkov. Vyznávam hriechy izraelských synov, ktorými sa prehrešili proti tebe. Aj ja, aj dom môjho otca sme hrešili. Hrubo sme sa previnili proti tebe a nezachovali sme ani prikázania, ani ustanovenia, ani rozhodnutia, ktoré si dal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Rozpamätaj sa na slovo, ktoré si dal svojmu služobníkovi Mojžišovi: »Ak sa dopustíte zlého, rozptýlim vás po národoch. Ale keď sa navrátite ku mne a keď zachováte moje prikázania a budete ich plniť, keby ste boli zahnaní aj na kraj neba, zhromaždím vás odtiaľ a privediem vás späť na miesto, ktoré som si zvolil, aby tam prebývalo moje meno.« Veď oni sú tvoji sluhovia a tvoj ľud, ktorý si ty vyslobodil svojou preveľkou silou a svojou mocnou rukou. Prosím teda, Pane, nech sa tvoje ucho započúva do modlitby tvojho služobníka a tiež do modlitby tvojich služobníkov, ktorí so záľubou ctia tvoje meno, a dopraj dnes úspech svojmu služobníkovi, dožič, aby našiel milosť v očiach tohto muža!“ 
Bol som totiž kráľovským čašníkom. 
Ak sa číta v spoločenstve, tak dokončí zvolaním Počuli sme Božie slovo.

Spev: Miserere, miserere (JKS 151, všetky slohy)

Krátke zamyslenie

V: Okrem osobných hriechov nesieme aj bremeno spoločných previnení. Napríklad rozvody – to nie je záležitosť len konkrétneho muža a konkrétnej ženy, ale celého farského spoločenstva. Je to totiž sviatosť, ktorá sa dotýka všetkých, miestnej cirkvi, ale aj celej Cirkvi. Rovnako potraty. Alkoholizmus. Drogy. Klamanie v daňových priznaniach. Podplácanie. Odchody detí po prvom svätom prijímaní aj po birmovke... Sme povolaní robiť  pokánie nielen za svoje previnenia, ale aj za tie, na ktorých nemáme priamy podiel, ale nepriamy – tým, že sme mlčali, možno aj ticho súhlasili...
Naša spoločná modlitba nech je odprosením za hriechy nášho spoločenstva, našej farnosti či diecézy.
Modlitba môže mať nasledujúcu formu: 

V: Milosrdný Otče, odprosujeme ťa za hriech potratov/rozvodov/alkoholizmu/mágie... v našej farnosti/diecéze.
O: Bože, buď nám milostivý a obnov nás!

Potom:
V: Prisvojme si v situácii uvedomenia si týchto previnení ako modlitbu nárek proroka Jeremiáša. 

L: Čítanie z Knihy náreky (5, 1 – 21)
L: Rozpomeň sa, Pane, čo sa nám stalo, zhliadni a pozri na našu potupu. 
Naše dedičstvo pripadlo iným, naše domy cudzincom. 
Osireli sme, nemáme otca, naše matky sú ako vdovy. 
Vlastnú vodu pijeme za peniaze, svoje drevo si musíme kupovať. 
S jarmom na šiji nás ženú, unaveným nedoprajú pokoja. 
Podávali sme ruku Egypťanom a Asýrčanom, aby sme sa nasýtili chlebom. 
Naši otcovia zhrešili a niet ich a my nesieme ich neprávosti. 
Otroci panujú nad nami a niet toho, kto by nás vytrhol z ich ruky. 
S nasadením života znášame svoj chlieb pred hrozbou meča z púšte. 
Naša koža je ako vypálená pec od pálčivého hladu. 
Na Sione ponížili ženy a panny v judejských mestách. 
Ich ruky povešali kniežatá; tváre starcov nenašli úctu. 
Mládenci nosia žarnov a deti klesajú pod drevom. 
Starci chýbajú pri bránach a mladíci v zbore spevákov. 
Prestala radosť nášho srdca, náš tanec sa zmenil na smútok. 
Spadla nám koruna z hlavy; beda nám, lebo sme zhrešili. 
Preto zosmutnelo naše srdce, preto sa nám zatmilo v očiach 
pre vrch Sion, lebo je spustošený: behajú po ňom líšky. 
Ale ty, Pane, ostávaš naveky, tvoj trón z pokolenia na pokolenie. 
Prečo na nás zabúdaš navždy a opúšťaš nás na mnoho dní? 
Obráť nás, Pane, k sebe a my sa vrátime; obnov naše dni ako na počiatku. 
Celkom si nás už zavrhol a hneváš sa na nás veľmi? 
Ak sa číta v spoločenstve, tak dokončí zvolaním Počuli sme Božie slovo.

Záverečná modlitba

(Modlitba prevzatá z OICA č. 114)
V: Pane a Bože náš, ty zjavuješ ľuďom nový život, odstraňuješ skazu hriechu, upevňuješ vieru, oživuješ nádej a zveľaďuješ lásku.
V mene tvojho milovaného Syna a nášho Pána Ježiša Krista a v sile Ducha Svätého ťa prosíme:
vzdiaľ od nás, svojich služobníkov, neveru a akúkoľvek pochybnosť, otroctvo modlám a mágiu,
čarovanie a vyvolávanie mŕtvych, túžbu po majetku a lákavé vášne, nepriateľstvá a nenávisť
a každú zvrátenosť.
A keďže si nás povolal, aby sme sa stali svätými a nepoškvrnenými pred tvojou tvárou, obnov v nás ducha viery a nábožnosti, trpezlivosti a nádeje, miernosti a čistoty, lásky a pokoja.
Skrze Krista, nášho Pána. O: Amen.
Poďakovanie za Božiu dobrotu spevom 138. žalmu.

Text: MK