Články‎ > ‎

Neobmedzená modlitba v čase obmedzení - Uchovať si veľkonočnú radosť

uverejnené 9. 4. 2021, 7:19 používateľom Jozef Možiešik
Otcovia biskupi nás prosia, aby sme, "vedení hodnotami evanjelia boli teraz príkladom jednoty,  trpezlivosti a pokoja," spoločne sa modliac "k Bohu, aby ochraňoval Slovensko." Nenechajme v našej farnosti túto prosbu bez odpovede. Darujme našej krajine a ľuďom v nej zo svojho týždňa hodinu modlitby na tieto úmysly. Môžete sa modliť v kruhu svojej rodiny, alebo sami, obetujúc posvätný ruženec (napríklad tajomstvá svetla) alebo sa modliť vlastnými slovami. Prípadne sa môžete inšpirovať textami, ktoré sme pre vás pripravili. Viac o projekte sa dočítate v tomto článku.

Uchovať si veľkonočnú radosť

Vonkajšie obmedzenia nás nesmú obrať o vnútornú radosť. Radosť je ovocím Ducha (Gal 5, 22 – 23). Čiže nie výsledkom nášho úsilia, ale dôsledkom toho, že nechávame v sebe Ducha pôsobiť. Ak nás vedie Duch, tak toto ovocie sa v nás skôr či neskôr objaví. Veľmi ľahko ho však môžu prekryť starosti sveta, možno aj ukryté pod pláštik nábožnosti. To, že nemôžeme sláviť Eucharistiu, že máme obmedzené možnosti prijať sviatosť zmierenia, nás môže a má zarmucovať, ale nesmie nás to obrať o radosť, lebo Ježiš žije!
  • Pre dnešnú modlitbu si priprav svätenú vodu. V nasledujúcej modlitbe sa pri každom Aleluja pomaly a slávnostne prežehnaj svätenou vodou. Ak sa modlitbu modlíte v spoločenstve, nech niekto pred každým zvolaním prejde okolo účastníkov s nádobou so svätenou vodou, aby si každý mohol zakaždým namočiť ruku.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Milovaný Bože, dnes chcem svoju modlitbu začať pripomenutím si svojho krstu. V ňom si ma očistil od dedičného hriechu. Aleluja! (†) Vytrhol si ma z rúk smrti. Aleluja! (†) Obdaroval si ma novým životom. Aleluja! (†) Prijal si ma za svoje dieťa. Aleluja! (†) Povýšil si ma nad anjelov. Aleluja! (†) Prijal si ma do spoločenstva Cirkvi. Aleluja! (†) Daroval si mi bratov a sestry. Aleluja! (†) Dal si mi svojho ducha. Aleluja! (†)
Poznačený znamením kríža a nezmazateľným znakom na duši chcem prežívať túto hodinu modlitby vo vďačnosti za také vzácne dary. Prosím ťa, veď ma, aby tvoje slovo hovorilo k môjmu srdcu a roznecovalo v ňom radosť i vďačnosť.

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša (62, 10 — 63, 5)

Radosťou jasám v Pánovi,
duša mi plesá v mojom Bohu,
pretože ma zaodial rúchom spásy,
zahalil ma plášťom spravodlivosti
ako ženícha zdobeného vencom,
ako nevestu okrášlenú šperkami. 
Kvôli Sionu neutíchnem,
kvôli Jeruzalemu nebudem mať pokoja,
kým nezažiari ako svetlo jeho spravodlivosť,
kým sa jeho spása nerozhorí ako fakľa. 
Potom národy uvidia tvoju spravodlivosť
a všetci králi tvoju slávu
a budú ťa volať novým menom,
ktoré určia Pánove ústa. 
Budeš žiarivou korunou v Pánovej ruke,
kráľovským vencom v ruke svojho Boha. 
Nebudú ťa viac volať Opustená
a tvoju krajinu nenazvú viac Osamelá.
Ale budú ťa volať Moja potecha
a tvoju krajinu Nevesta.
Pretože Pán si ťa obľúbil
a tvoja krajina dostane manžela. 
Ako sa junák snúbi s pannou,
tak si ťa vezmú tvoji synovia,
a ako ženích má radosť z nevesty,
tak z teba bude mať radosť tvoj Boh.
veď sa zaľúbilo v tebe Pánovi
a tvoja krajina dostane manžela.
Ako si vezme mladík pannu,
tak si ťa vezme tvoj staviteľ,
a ako sa teší ženích neveste,
tešiť sa bude tvoj Boh.
Počuli sme Božie slovo.

Krátky komentár k textu:

Slová, ktoré sme práve čítali, nie sú len o dávnej minulosti. Naopak, sú to prorocké slová o nás. To kvôli nám Pán neutíchol a nemal pokoja, kým nás nezahalil plášťom spravodlivosti a rúchom spásy. Nestali sme sa spravodlivými tým, že sme sa Bohu ospravedlnili a tým by bola vec vybavená. Nie, Boh sám nás urobil spravodlivými, ospravodlivil nás, nie ospravedlnil. Dostalo sa nám spásy a záchrany. Boh sa zo mňa raduje, teší. 

Pieseň: 

1. Protože mě máš tak rád, jak jen Ty můžeš mít, protožes mi svou chtěl dát nesmírnost zakusit. Tak kdyby ses mě zeptal, kdo jsem, místo svého jména vyslovím: Jsem jen díky, za všechno a stále díky, Tobě dík.“
2. Až mi zhasne slunce svit, budu zde končit, v Tobě budu stále žít, na věky v Tobě žít. A když se mě potom zeptáš, kdo jsem, místo svého jména vyslovím: Jsem jen díky, za všechno a stále díky, Tobě dík.

Úvod k druhému čítaniu:

Zdrojom našej neutíchajúcej radosti je veľkonočná udalosť – utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista, nášho Milovaného. Pripomeňme si, ako ju prežívali apoštoli.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša (24, 29 – 48)

Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.
Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti - a vidíte; že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi.
Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.
Počuli sme slovo Pánovo.

Krátky komentár k textu:

Potrebujeme sa nechať vždy nanovo preniknúť touto udalosťou, ktorá je prvotným zdrojom našej radosti. Na Veľkú noc (no nielen vtedy) z nás má radosť kypieť, lebo Pán žije! Ten, ktoré zabili, vstal z mŕtvych! Ježiš žije! Kresťanstvo nie je o smutných tvárach, ale o radosti. Aj uprostred bolesti sa môžeme tešiť, lebo Ježiš žije a akékoľvek utrpenie a zármutok sú len do času, ale život so živým Ježišom je naveky!

Pieseň:

R. Z mŕtvych vstal Pán, z mŕtvych vstal Pán, z mŕtvych vstal Pán! Aleluja! Aleluja! Aleluja! Aleluja! Z mŕtvych vstal Pán!
    1. Radujme sa, radujme sa, bratia, lebo ak sa dnes milujeme. to preto, že on z mŕtvych vstal! R.
    2. Smrť, kdeže si, ó, smrť? Kde je moja smrť? Kde je tvoje víťazstvo? R.
    3. Ak s ním umierame, s ním aj žiť budeme, s ním spievať budeme: Aleluja! R.

Úvod k tretiemu čítaniu:

Naša radosť z Ježišovho víťazstva a z nášho vyslobodenia, z toho, že môžeme prinášať Bohu obetu chvály – sláviť Eucharistiu – si nemôžeme nechať pre seba. Lebo ak o nej mlčíme, nie je to pravá radosť. Radosť totiž má tú vlastnosť, že sa rada rozdáva. Počúvajme, čo robili apoštoli, keď na nich zostúpil Boží Duch.

Čítanie zo Skutkov apoštolov (2, 14 – 15. 22 – 41)

Tu vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: „Mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slová. Títo nie sú opití, ako si myslíte! Veď je len deväť hodín ráno.
Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slová: Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. A vy ste ho, vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania, rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci Veď Dávid o ňom hovorí:
‚Pána mám vždy pred očami,
lebo je po mojej pravici, aby som sa nezakolísal.
Preto sa raduje moje srdce
a môj jazyk plesá,
aj moje telo odpočíva v nádeji.
Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí
a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie.
Ukázal si mi cestu života,
naplníš ma radosťou pred svojou tvárou.‘
Bratia, dovoľte mi otvorene vám povedať o praotcovi Dávidovi, že zomrel, pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. Ale on bol prorok a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal posadiť potomka z jeho bedier na jeho trón; videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie:
Tohoto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho, ako sami vidíte a počujete Veď Dávid nevystúpil na nebesia, a predsa hovorí:
‚Pán povedal môjmu Pánovi: Seď o mojej pravici, 
kým nepoložím tvojich nepriateľov
za podnožku tvojim nohám.‘
Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom aj Mesiášom.“
Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: „Čo máme robiť, bratia?“ Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko; všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh.“ A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval: „Zachráňte sa z tohoto zvrhlého pokolenia!“ Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší.
Počuli sme Božie slovo.

Krátky komentár:

Nemohli mlčať, netvárili sa, že sa nič nestalo, nenechali si liek na večnú smrť pre seba, ale ohlasovali cestu života. K tomu je povolaná Cirkev všetkých čias. Aj my dnes. Každý okolo nás má vedieť, že Ježiš žije. Ale nemá to byť len intelektuálne poznanie, ale bytostné – teda také, ktoré na túto zvesť reaguje. 

Pieseň:

1. Môže i na pustej púšti živá tráva rásť, zarodiť i planý figovník. Môže hviezda, ktorú cez deň vôbec nevidíš, v noci žiariť jasom ohnivým. Môže i na skalnej pôde krásny kvet vyrásť, mravec uniesť ťažké bremená. Môže i uprostred dažďa slnko preblesknúť, môže dúfať človek strápený. 

R: |: Uver v zázrak vykúpenia, pozri, Boh chcel: chromí chodia, slepí vidia, hluchí počujú. :| 

2. Môže človek nepozvaný na hostinu prísť, lotor sprava byť zachránený. Môže ovcu zablúdenú dobrý pastier nájsť, život zmeniť hriešnik bývalý. Môže viera malá ako zrnko horčičné konať divy, veci zázračné. Môže láska ani za zbraň nepokladaná vydobyť kráľovstvo nebeské. R:

Milovaný Ježiš, ďakujem ti za dar vykúpenia, za dar večného života. Som šťastný, že som tvoj. Vzbudzujem si v srdci túžbu, aby všetci okolo mňa vedeli, že ma miluješ a že ja milujem teba. Prosím o tvojho ducha, aby som vedel o tom vydávať svedectvo. Ak bude potrebné, aj slovami. 
Nebeský Otecko, ďakujem ti za to, že si dovolil Ježišovi zachrániť ma, že on ma doviedol domov k tebe. Kiež by sa všetci ľudia okolo mňa dozvedeli o tom, aká nesmierna je tvoja láska. Prosím, napĺňaj ma svojím Svätým Duchom. Nech ma nielen vedie po ceste spásy, ale aj napĺňa láskou k ľuďom, aby mi záležalo na ich nielen časnom, ale najmä večnom živote. Túto túžbu zverujem príhovoru Panny Márie, najlepšej učeníčky Ježiša Krista. Amen.
  • Desiatok ruženca ... ktorý nám zoslal Ducha Svätého, najlepšie s tvorbou vlastných dodatkov.
  • Potom spev veľkonočnej antifóny Raduj sa, nebies Kráľovná...

Záver

  • Priprav si svätenú vodu
Milovaný Bože, dnes chcem svoju modlitbu zakončiť pripomenutím si svojho krstu. V ňom si ma očistil od dedičného hriechu. Aleluja! (†) Vytrhol si ma z rúk smrti. Aleluja! (†) Obdaroval si ma novým životom. Aleluja! (†) Prijal si ma za svoje dieťa. Aleluja! (†) Povýšil si ma nad anjelov. Aleluja! (†) Prijal si ma do spoločenstva Cirkvi. Aleluja! (†) Daroval si mi bratov a sestry. Aleluja! (†) Dal si mi svojho ducha. Aleluja! (†)
Comments